Agenda

  • Filtrer  ( Langue(s), Thème(s), etc.) ×
    Filtrer les résultats
    Entrez une période
  • 1 résultat(s)
Mercredi 23 octobre 2019
  1. Den Institut national des langues (INL) organiséiert den 23. Oktober 2019 um 19 Auer a senge Raimlechkeeten (21, bd de la Foire; L-1528 Luxembourg) am Kader vu sengem 10. Anniversaire eng literaresch Table ronde mat 4 Gewënner vum Servais-Präis.