Actualités

  • Filtrer  ( Langues, Thèmes, etc.) ×
    Filtrer les résultats
    Entrez une période
  • 7 résultat(s)
  1. De Programm fir d’Legislaturperiod 2018-2023 ass ambitiéis, et ass e Programm vun der Wäitsiicht, der Gerechtegkeet, der Nohaltegkeet, der sozialer Kohesioun an der Kompetitivitéit vun eisem Land.