Staatsréseau erem accessibel

De Staatsreseau ass zanter 10h15 erëm accessibel. D'Online-Servicer sinn amgaang retabléiert ze ginn.

Den Incident war bedéngt duerch eng interne Pann, déi bei Aarbechten um Reseau vum CTIE geschitt ass. 

Communiqué vum Zenter fir Informatiounstechnologien

Aktualiséiert