Dossieren

 • Filtrer les résultats
  Entrez une période

  Le format de date attendu comprend le jour (sur deux chiffres) suivi du mois (sur deux chiffres) suivi de l'année (sur quatre chiffres) : chacune de ces valeurs est séparée par un tiret.

 • 47 Resultater

Choix vun der Redaktioun

 1. De Plan d’aménagement général (PAG), och nach "Allgemenge Bebauungsplang", ass en Ensembel vu grafeschen a schrëftleche Virschrëfte mat reeglementareschem Charakter, déi sech géigesäiteg completéieren an de ganze Gemengenterritoire ofdecken, dee se a verschidden Zonen opdeelen, fir déi se d’Buedemnotzung festhalen.

 2. Les lois portant création ou organisation des établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche publique disposent que les relations entre l’État et ces institutions sont régies par des conventions pluriannuelles, d’une durée de quatre ans...

 3. Eng vun de strategeschen Achse vum Ministère fir Digitaliséierung befaasst sech direkt mat der digitaler Inklusioun. Eng ganz Rei vu Projeten an Initiative vum Ministère erfëllen dësen Engagement.

 4. D’Buergermeeschteren, Schäffen a Gemengeconseilleren hunn e Recht op politesche Congé fir déi Stonnen, déi si fir den Exercice vun hirem politesche Mandat opbréngen. D'Recht op politesche Congé baséiert op den Artikelen 78 bis 81 vum ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988.

 5. Lëtzebuerg ass en eenheetlecht Land, dat just een Niveau vun territorialer Dezentralisatioun kennt - d’Gemenge stellen déi eenzeg dezentraliséiert territorial Kollektivitéiten duer an huelen op lokalem Plang eng wesentlech Plaz am politeschen, ekonomeschen, sozialen a kulturelle Liewen an. Si musse sech konstant un d’Erausfuerderunge vun enger moderner Gesellschaft upassen.

 6. D’Bestietnes oder de PACS ass eent vun de Schlësselerliefnisser am Liewe vun engem Mënsch. Koppelen, déi sech bestuede wëllen, stellen déi am Gesetz virgeschriwwe Formalitéite fir d’Feiere vum Bestiednis oder dem PACS awer ëmmer méi a Fro a wënsche sech eng personaliséiert Feier.

 7. D'Gesetz vum 27. Juli 2022 "relatif aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux" huet als Zil, de Gemengenagenten d’Erlabnis ze ginn, fir engersäits Infractioune festzestellen, déi an de generelle Policereglementer festgehale sinn a mat Geldbousse bestrooft ginn, sief et mat administrativen oder strofrechtlechen, a fir anerersäits...

 8. Le système de l’enseignement supérieur au Luxembourg - Liste des formations d'enseignement supérieur reconnues - Contact Service Accréditation: accreditation@mesr.etat.lu

 9. Déi aktuell Grondsteier zu Lëtzebuerg staamt aus den 1930er Joren. Hir Reform ass zanter Joren Deel vun de politeschen Diskussiounen. D’Reform vum IFON ass e Schlësselelement aus dem Moossnamepak fir d’Lutte géint d’wuessend Wunnengsnout zu Lëtzebuerg, deen d’Regierung zesumme mat der Aféierung vun enger Mobiliséierungssteier vun Terrainen a vun enger Leerstandssteier op Wunnenge virgeluegt huet.

 10. Aféierung Beim aussergeriichtlechen (oder alternative) Bäileeë vu Sträitfäll (REL) geet et dorëms, ee Konflikt tëschent engem Konsument an engem Händler am gudde bäizeleeën, mat Hëllef vun enger neutraler, fir d’Bäileeë vu Sträitfäll agrééierter Struktur, ouni zwangsleefeg op déi traditionell Geriichtsinstanzen zréckzegräifen...

 11. D’Gemengerotsmembere ginn direkt gewielt, all 6 Joer, duerch d’Wieler aus der Gemeng. All Gemeng huet e Gemengerot, aus deem de Schäfferot ervirgeet, d’Exekutivorgan vun der Gemeng.

 12. D’Haaptzil vum Pacte logement 2.0 ass et, d’Gemengen als zentrale Partner vun der Regierung an der Entwécklung vun abordabele Wunnengen z’ënnerstëtzen.

 13. Tableau de bord des chiffres clés de l’enseignement supérieur Le tableau de bord des chiffres clés de l’enseignement supérieur vous permet d’explorer les données ouvertes sur les aides financières de l’État pour études supérieures et sur...

 14. D’Zil vum Projet de loi « Baulandvertrag » ass et, fir, engersäits, d’Offer un disponibelen Terrainen eropzesetzen, am Hibléck op d’méi séiert Schafe vu Wunnengen, a fir, anerersäits, souwäit wéi méiglech d’Spekulatioun mam Buedem (Foncier) an déi ongesond Entwécklung vun de Wunnengspräisser a Grenzen ze halen.

 15. D’Warne vun der Populatioun ass en indispensabelt Instrument, dat et de Biergerinnen a Bierger erméiglecht, sech op e previsibelt oder onprevisibelt Evenement virzebereeden an déi nëtzlech an néideg Virsiichtsmoossnamen zur Protectioun vu Persounen a Gidder z‘ergräifen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Lescht Säit