Dossieren

 • Resultater filtern
  Entrez une période

  Le format de date attendu comprend le jour (sur deux chiffres) suivi du mois (sur deux chiffres) suivi de l'année (sur quatre chiffres) : chacune de ces valeurs est séparée par un tiret.

 • 74 Resultater

Choix vun der Redaktioun

 1. Dësen Dossier betëfft d'Passagéier-Rechter fir de Fliiger, d'Bunn, den Zuch, de Bus an d'Schëff.

 2. D’Warne vun der Populatioun ass en indispensabelt Instrument, dat et de Biergerinnen a Bierger erméiglecht, sech op e previsibelt oder onprevisibelt Evenement virzebereeden an déi nëtzlech an néideg Virsiichtsmoossnamen zur Protectioun vu Persounen a Gidder z‘ergräifen.

 3. Le système de l’enseignement supérieur au Luxembourg - Liste des formations d'enseignement supérieur reconnues - Contact Service Accréditation: accreditation@mesr.etat.lu

 4. Les lois portant création ou organisation des établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche publique disposent que les relations entre l’État et ces institutions sont régies par des conventions pluriannuelles, d’une durée de quatre ans, qui déterminent les...

 5. De Plan d’aménagement général (PAG), och nach "Allgemenge Bebauungsplang", ass en Ensembel vu grafeschen a schrëftleche Virschrëfte mat reeglementareschem Charakter, déi sech géigesäiteg completéieren an de ganze Gemengenterritoire ofdecken, dee se a verschidden Zonen opdeelen, fir déi se d’Buedemnotzung festhalen.

 6. Desen Dossier handelt iwwert "Haus ze Haus Verkeef" an d'Recht vum Konsument fir den Demarchage un senger Hausdier ze verbidden.

 7. Il existe trois voies pour demander la nationalité luxembourgeoise : Pour savoir si vous remplissez les conditions pour demander la nationalité

 8. Fir d’Gouvernance am Beräich vun der Reduktioun vu Katastroferisikoen ze verstäerken, huet den Inneministère eng national Plattform ageriicht. Déi schreift sech an d'Agenda 2030 vun de Vereenten Natiounen an, méi speziell an den Aktiounskader vu Sendai, deen eng wesentlech Reduktioun vun de Katastroferisikoen zum Zil huet.

 9. Duerch verantwortungsbewosst Konsumgewunnechten kann jiddereen aktiv zum Erhale vun der Ëmwelt bäidroen. Entdeckt e puer Tipps, déi Dir an Ärem Alldag integréiere kënnt

 10. D’Buergermeeschteren, Schäffen a Gemengeconseilleren hunn e Recht op politesche Congé fir déi Stonnen, déi si fir den Exercice vun hirem politesche Mandat opbréngen. D'Recht op politesche Congé baséiert op den Artikelen 78 bis 81 vum ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988.

 11. An de leschte Joren ass, op Grond vun den Entwécklungen um Wunnengsmaart a vun der Sich no méi nohaltege Liewensformen, e Wunnengstyp opkomm, deen et bis dohin zu Lëtzebuerg net gouf: déi sougenannt Tiny Haiser.

 12. Lëtzebuerg ass en eenheetlecht Land, dat just een Niveau vun territorialer Dezentralisatioun kennt - d’Gemenge stellen déi eenzeg dezentraliséiert territorial Kollektivitéiten duer an huelen op lokalem Plang eng wesentlech Plaz am politeschen, ekonomeschen, sozialen a kulturelle Liewen an. Si musse sech konstant un d’Erausfuerderunge vun enger moderner Gesellschaft upassen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Lescht Säit