Artikel 29bis - Pacte logement 2.0

D’Haaptzil vum Pacte logement 2.0 ass et, d’Gemengen als zentrale Partner vun der Regierung an der Entwécklung vun abordabele Wunnengen z’ënnerstëtzen. Fir dëst Zil z’erreechen, gesäit de Pacte logement 2.0 dës 3 Haaptobjektiver vir:

  1. d’Offer un abordabelen an nohaltege Wunnengen erhéijen;
  2. de bestoende Potentiel foncier et résidentiel mobiliséieren;
  3. d’Wunnqualitéit verbesseren.

De Pacte logement 2.0 huet mat der Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ë.a. en neien Artikel 29bis agefouert. Deen Artikel 29bis huet als Zil, zum konsequenten Ausbau vum ëffentlechen Immobiliepark bäizedroen. Den Artikel 29bis séchert d’Schafe vu méi enger grousser Zuel un abordabele Wunnengen an all Plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ (PAP NQ) zou a suergt domat fir d’Bäibehale vun enger adequater sozialer Mixitéit an den neie Wunnquartieren.

Erkläervideo

Dëse Video stellt d’Haaptännerungen, déi dësen Artikel mat sech bréngt vir, an erkläert wéi dës nei Bestëmmungen a puncto abordabel Wunnengen an d’PAP NQ mussen integréiert ginn, respektiv an d’Konventiounen, déi tëscht de Promoteuren an de Gemengen oder dem Staat ofzeschléisse sinn.

Prozentsätz vu Reservatioune fir adordabel Wunnengen

Bei all neiem PAP NQ, deen ënnert den Artikel 29bis fält, gëtt e bestëmmte Prozentsaz vun der Bruttobaufläch fir abordabele Wunnraum reservéiert. D’Terrainen, op deenen dës Wunnenge gebaut ginn, ginn un d’Gemeng oder un de Staat ofgetrueden. Am Géigenzuch fir dëst Oftriede gëtt an de PAPen, déi vun dësem Artikel betraff sinn, d’Baupotenzial fir Wunnenge kompensatoresch ëm 10% par rapport zum Plan d’aménagement général (PAG) erhéicht.

Iwwersiicht vun de PAP NQ, déi vum Artikel 29bis betraff sinn, a vun der Part u Bruttobaufläch, déi fir abordabel Wunnenge soll reservéiert ginn:

Envergure vum PAP NQ

Deel vun der Bruttobaufläch, déi fir abordable Wunnraum reservéiert gëtt

Fir Terrainen, déi virum 18. Februar 2022 an eng Bauzon klasséiert goufen

10-25 Wunnengen

op d'mannst 10%

> 25 Wunnengen

op d'mannst 15%

Fir Terrainen, déi nom 18. Februar 2022 an eng Bauzon klasséiert goufen

5 bis 9 Wunnengen

op d'mannst 10%

10 bis 25 Wunnengen

op d'mannst 15%

> 25 Wunnengen

op d'mannst 20%

 

Wéi virdrun ugefouert, gesäit den Artikel 29bis als Conterpartie fir d’Oftriede vun Terrainen, op deenen abordabel Wunnengen entstoe sollen, en Erhéije vum Buedemnotzungsgrad vir, deen initial am PAG virgesi war. Et gouf drop opgepasst, dass dës kompensatoresch Conterpartie équilibréiert a vernünfteg ass, fir all d’betraffe Parteien.

D’Erhéijung vum Buedemnotzungsgrad soll v.a. eng Erhéijung vun der Bruttobaufläch fir Wunnengen no sech zéien, respektiv vun de Flächen, déi Objet si vu kommerziellen Operatiounen. Aus deene Grënn ass fir eng generaliséiert Erhéijung vun de Koeffizienten a Saache Buedemnotzungsgrad optéiert ginn.

Wat de spezifesche Fall vun engem PAP NQ ugeet, deen dem Plan sectoriel Logement no an enger «Zone prioritaire d’habitation» läit, sou ginn 30% vun der Bruttobaufläch fir abordabel Wunnenge virgesinn. Am Géigenzuch fir dës Reservatioun gëtt d’Baupotenzial, dat um Niveau vum PAP exklusiv fir Wunnenge reservéiert ass, ëm 10% par rapport zum PAG erhéicht. Fir dee weideren Deel vum Oftrieden, deen de Plan sectoriel Logement mat sech bréngt, gëtt eng zousätzlech Conterpartie definéiert tëscht dem Cédant an dem Cessionnaire. Dës Conterpartie kann z.B. d’Form vun enger weiderer Erhéijung vum Baupotenzial unhuelen oder déi vun enger finanzieller Entschiedegung.

D’Reservéiere vun den Terrainen

D’PAP NQ definéiere fir all Lous oder Parzell d’Zuel un abordable Wunnengen an d’Bruttobaufläch, déi fir abordabel Wunnenge musse reservéiert ginn. Vu sou enger Reservatioun sinn d’Lousen oder Parzellen net betraff, déi gréisser Contrainten a puncto Ausféierung hunn an disproportionéiert Käschten no sech zéie kéinten, wat d’Schafe vun abordabele Wunnengen ubelaangt.

Op d’Lousen a Parzellen, déi fir d’Schafe vun abordabele Wunnenge reservéiert sinn, kommen net onbedengt nëmmen abordabel Wunnengen. An deem Fall ass et méiglech, dass si dem Regime vun der Copropriétéit ënnerleien. Déi betraffen abordabel Wunnenge mussen, an deem Fall, mat hirer entspriechender Quote-part vu Millièmen ofgetruede ginn.

Oftriedungen

Et gëtt zwou Méiglechkeete vun Oftriedungen, vun deene fir d’éischt Gemeng profitéiert an dono, fir de Fall, dass déi drop verzicht, de Staat, dat duerch de Wunnengsbauminister, dee sech duerch en aneren ëffentleche Promoteur wéi d’Gemeng (Fonds du Logement, SNHBM) kann ersetze loossen.

Wa si bis Proprietär vun den abordable Wunnenge sinn, kënnen d’Gemengen oder aner ëffentlech Promoteuren dës Wunnenge verlounen, am Aklang mat de Bestëmmungen a Kritären, déi ë.a. am Règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’ecécution relatives aux logements locatifs fixéiert sinn.

Si kënnen donieft fir de Verkaf vun den abordable Wunnengen op e Bail emphytéotique an e Réckkafsrecht zréckgräifen, wa si d‘Terrainen oftriede wëllen, fir dorop abordabel Wunnenge bauen ze loossen, ënner Ëmstänn duerch Drëtter, wat d’finanziell Inzidenze substanziell reduzéieren doe géif.

D’Oftrëttskonventiounen iwwer abordabel Wunnenge mat hirer entspriechender Quote-part mussen op d’mannst d’Realisatiounskäschten a -pläng vun abordabele Wunnengen an e Cahier des charges enthalen, deen hire Finitiouns- an Équipementsniveau definéiert. Dat gëtt de Keefer eng gewëss Transparenz, awer och méi juristesch Sécherheet fir d’Vertragspartner, wat déi exakt Modalitéite vum Oftriede betrëfft. Sou sinn d’Vertragspartner d’selwecht gestiwwelt an hunn déi nämlecht Informatiounen, wat den Detail an d’Qualitéit vun den Aarbechten an Équipementer ugeet, déi musse realiséiert ginn.

Et ass och wichteg, dass d’Vertragspartner virun all Oftriede vun abordabele Wunnengen d’Modalitéite vum Fixéiere vun der Ofstrëttsentschiedegung verstoe kënnen, déi op den Informatiounen aus de Realisatiounspläng an aus dem Cahier des charges baséieren. D’Iwwerdroe vun abordabele Wunnengen duerch eng Vente en état futur d’achèvement ass och méiglech.

Am Géigenzuch zum virgenannten Oftriede vun Terraine gëtt de Buedemnotzungsgrad fir Wunnengen, dee vum PAP NQ muss respektéiert ginn, ëm 10% erhéicht. De PAG muss net ofgeännert ginn, fir där Erhéijung Rechnung ze droen.

Wa sech d’Parteien net iwwert de Wäert vun den abordabele Wunnengen, déi ofzetriede sinn, eens ginn, designéiere si en Expär. Wann d’Expertisen ënnerschiddlech ausfalen, gräifen d’Parteien op en Arbitter zréck. Am Fall, dass se sech net eens ginn iwwert den Arbitter, gëtt dee vum zoustännege President vum Bezierksgeriicht genannt.

Kompensatoresch Conterpartie fir Terrainen, déi sollen ofgetruede ginn

D’Erhéije vun de Koeffizienten ëm 10%, wat de Buedemnotzungsgrad ugeet, geet op Analyse vum Observatoire de l’Habitat zeréck, op Basis vu vun him gesammelten Donnéeën. Doriwwer eraus gëtt d’Kompensatioun op Basis vu Projete geschat, an deenen den Décalage tëscht dem Kaf vum Terrain an dem Kommerzialiséiere vu Wunnenge bei tëscht 24 a 36 Méint läit. Dat bedeit, dass d’Kompensatioun besonnesch avantagéis ass bei Projeten, bei deenen d’Entwéckler d’Terraine virdru kaf hunn an der Kompensatioun fir de Groussdeel vun hiren zukünftege Projete kënne Rechnung droen.

Eng Erhéijung vun der Baudicht erlaabt et ze spueren, wat eng generell Reduktioun vun de Käschte pro Wunnflächenunitéit no sech zitt, déi ze kommerzialiséieren ass. D’Buedeminzidenz pro Wunnflächenunitéit gëtt och reduzéiert, well de Kafpräis vun den Terrainen an d’Erschléissen onverännert bleiwen, trotz der Erhéijung vun der Baudicht, déi dës Bestëmmung viséiert.

Dogéint géif méi eng grouss Kompensatioun net nëmme riskéieren, zu enger Iwwerkompensatioun vum Oftriede vun Terraine fir abordabel Wunnengen ze féieren, mä och ze grouss Baudichten ze généréieren, déi net am Aklang wäre mat de Géigende ronderëm, an déi sech déi betraffe Projeten afüge sollen.

De grousse Virdeel vun dëser Approche ass, de finanziellen Impakt fir d’ëffentlech Hand ze reduzéieren, en vue vum Kaf vun Terraine fir abordabel Wunnengen, an den Initiateure vun engem PAP NQ ze garantéieren, dass hir Rechter, wat de Privatbesëtz ugeet, erhale bleiwen.

Aktualiséiert