Nouveau gouvernement

Déclaration sur le programme gouvernemental 2013 (version originale luxembourgeoise)

Le 10 décembre 2013 à 14h30, le Premier ministre Xavier Bettel a présenté la déclaration gouvernementale à la Chambre des députés.

 1. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 2. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 3. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Illustration minute de silence
 4. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 5. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 6. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 7. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 8. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 9. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 10. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes
 11. ©2013 SIP / Nicolas Bouvy, tous droits réservés

  Déclaration gouvernementale à la Chambre des députés - Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes

Här President,

Dir Dammen an dir Hären, 

Den 20. Oktober hunn d’Lëtzebuerger gewielt.

Si hunn dat éischter gemaach, wéi dat an eisem normalen demokratesche Rhythmus de Fall ass.

E Virgank, deen zu Lëtzebuerg éischter ongewéinlech ass.

E Virgank, deen awer héichgradeg demokratesch ass.

E Virgang, deen eisem Land an där Situatioun méi wéi gutt gedoen huet.

Den 20. Oktober hunn d’Wieler geschwat.

Si hunn déi eng Parteie gestäerkt, si hunn anerer geschwächt.

Dat fanne mir gutt, wa mir op där enger Säit stinn.

Dat fanne mir manner gutt, wa mir op där anerer Säit stinn.

All Partei heibanne stoung schonn emol op där enger an där anerer Säit – déi eng méi, déi aner manner.

An all Partei, all Politiker weess, dass et op béide Säiten – Majoritéit wéi Oppositioun - dowäert ass, fir seng Wäerter, Iddien a seng Iwwerzeegungen ze kämpfen.

Dat ass geliewten Demokratie.

Dat ass et, wat eis an der Politik soll undreiwen.

Politik däerf sech net op Aspekter wéi Stäerkt, Gréisst a Muecht reduzéieren.

Well da verkennt ee wichteg Dimensioune vun der Politik.

Et sinn nämlech déi gemeinsam Wäerter, Iddiën an Iwwerzeegungen, dee gemeinsame Wonsch heifir ze kämpfen, déi aus der Politik och eng Politik fir d’Leit maachen.

An dee politesche Wiessel, dee Lëtzebuerg mat dëser neier DP-LSAP-déi gréng- Regierung erliewt, ass Ausdrock dovunner.

Nom 20. Oktober ware méi Koalitiounen arithmetesch méiglech.

Mee Koalitiounen mécht een net aleng opgrond vun Arithmetik.

Koalitiounen mécht een, fir gemeinsam Ziler ze erreeche vun deenen een zesummen iwwerzeegt ass.

An dat ass et, wat DP, LSAP an déi gréng ugedriwwen huet.

Déi hei Koalitioun ass gemaach gi vun dräi Parteien, déi sech als Partner verstinn.

Déi hei Koalitioun ass gemaach ginn, fir en Zukunftsprojet.

Fir eng Politik vun der Ouverture, der Responsabilitéit, der Cohésioun.

An dobäi baue mir op, op engem kräftege Fundament, dat eis d‘Regierungen an déi politesch Majoritéite virun eis hannerlooss hunn.

E Fundament un deem och mäi Virgänger, de Jean-Claude Juncker, mat vill Iwwerzeegung, Courage a perséinlechem Asaz eng ganz staark Hand mat ugepaakt huet zu Lëtzebuerg an an Europa.

An dofir well ech him, well ech dir, Jean-Claude, vun dëser Plaz aus en oprichtege Merci soe fir alles dat wat’s Du zesumme mat denge successive Regierungséquipë fir eist Land geleescht hues.

Dat verdéngt Respekt an Unerkennung. 

Här President, 

Virun eis leie gewalteg Erausfuerderungen.

D’Leit erwaarde sech kloer Äntwerten.

Si wëlle Kloerheet ëm hir Zukunft hunn.

All Partei heibanne war sech där Erausfuerderung an de Wahle bewosst.

Et sinn Erausfuerderungen, déi mir kënne packen an déi mir wäerte packen.

Mir mussen als Land, als Gesellschaft zesummenhalen a mir musse bereet an oppe si fir eis Responsabilitéit ze droen, vis-à-vis vun eiser Gesellschaft haut an och vis-à-vis vun de künftege Generatioune muer.

Mir musse Staat a Wirtschaft moderniséieren, Aarbecht schafen, Zukunftschancen duerch eng nohalteg Politik an alle Beräicher erhalen, déi nei sozial Erausfuerderungen ronderëm de Logement, d’Bildung an Energiearmut konsequent ugoen an d’Spillregele vun eiser Gesellschaft moderniséieren.

Fir dat ze maachen, hu mir eis e Leitmotiv ginn, ënnert dee mir eis gemeinsam Regierungserklärung setzen: Ouverture, Verantwortung, Cohésioun.

Et soll weisen, wourëmms et eis geet an de kommende Joren.

Et soll kloer maachen, dass mir an eisem Land Verännerunge wëllen erbäiféieren.

Et soll ënnersträichen, dass mir oppe musse si fir nei Erausfuerderunge mat neie Konzepter unzegoen, dass mir bereet musse sinn, Verantwortung fir eis an déi künfteg Generatiounen ze droen, dass mir bei allem Reformwëllen och mussen zesummenhalen, fir dass keen op der Streck bleift.

Weider maache wéi bis elo ass fir eis keng Optioun.

Dat hunn déi dräi Koalitiounspartner och kloer an hire jeweilege Programmer an de Wahle gesot.

Dat hu mir och an de leschte Woche vun de Koalitiounsverhandlunge confirméiert, wou mir laang, vill, a sachlech diskutéiert hunn.

De festen a gemeinsame Wëllen fir d’Erausfuerderunge vun dësem Land unzegoen: Dat ass et, wat eis verbënnt.

Mir hunn d’Ambitioun fir eng politesch Erneierung an eisem Land unzestriewen, fir dëst Land ze moderniséieren an déi riseg finanziell Erausfuerderunge konsequent unzegoen.

A mir wëllen dat op der Basis vun engem gemeinsamen Zukunftsprojet maachen, deen Ausdrock fonnt huet am Koalitiounsaccord, deen dir zanter leschte Méindeg Owend virleien hutt.

Dëse Koalitiounsaccord ass vollgespickt mat Engagementer. Dir verstidd, dass ech net op all eenzelne Punkt kann agoen an dass ech mech op e puer wesentlech Iwwerleeunge beschränken. 

Här President, 

Wa mir eis en Esprit d‘Ouverture zum Zil setzen, dann definéiert dee sech och duerch seng politesch Method an duerch kloer Zilsetzungen.

Eis politesch Method, déi mir ustriewen, baut op Offenheet, op engem gudden Zougang zu Informatiounen, op Argumenter an Diskussioun op.

Mir wëlle méi Partizipatioun, dat heescht d’Leit an d’politesch Décisiounsprozesser aktiv mat abannen.

Mir wëllen är Chamber, d’Sozialpartner an d’Zivilgesellschaft wirklech abannen an déi schwiereg Froen an Décisiounen, déi virun eis stinn, mat hinnen diskutéieren.

Mir sichen e konstruktiven Dialog mat hinnen a sinn dofir och bereet hir Rechter ze stäerken.

Mir wëllen d’Bierger doriwwer eraus och direkt ëm hir Meenung froen - iwwert de Wee vu Referenden.

Wichteg Reforme mécht een net vun uewen erof.

Wichteg Reforme mécht ee mat de Leit. Besonnesch dann, wann et ëm d’Zesummenliewen an eiser Gesellschaft geet. Wann et em déi ur-eege Rechter vun de Lëtzebuerger geet.

Mir wëllen a sichen eng grouss gesellschaftspolitesch Debatt hei am Land. Mir wëllen net nëmmen e Referendum iwwert d’Verfassung.

Mee mir mengen, dass een am Virfeld dovunner soll wichteg Froe mat de Bierger diskutéieren.

Mir wëllen déi demokratesch Fundamenter vun eisem Land weider entwéckelen an doriwwer mat de Leit diskutéieren.

Grenzen, déi d’Entfalung vun der Demokratie an eist Zesummeliewen an der Gesellschaft anengen oder hemmen, wëlle mir net einfach sou hinhuelen, mee si kritesch hannerfroen.

Dofir wëlle mir d’Conditiounen, fir d’lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, méi gerecht maachen, besonnesch wat den Niveau vun de Sproochekenntnisser ubelaangt.

Dofir wëlle mir och eng Diskussioun iwwer déi politesch Rechter vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg liewen, Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger. Mir mengen, dass mir déi Rechter stäerken an ausbaue sollen, well mir der Meenung sinn, dass dat eis Demokratie weiderbréngt.

Mee mir wëllen dat net iwwert d’Käpp vun de Leit ewech décidéieren.

Dofir wëlle mir 2015 e Referendum zu wichtege Froen an dësem Kontext maachen:

Notamment d’Ausdehnung vun de politesche Rechter vun de Net-Lëtzebuerger, d’Wahlbedeelegung vun deene Jonken ab 16 Joer oder awer d’Fro vun der Limitatioun vun der Dauer vu Ministesch-Mandater sollen da vun de Wieler, no enger déifgräifender Diskussioun, tranchéiert ginn an dono mat afléissen an d’Verfassungsrevisioun.

Eng weider Fro, déi mir an deem Referendum wëlle stellen, betrëfft de Financement vun de ministres des cultes. Mir sinn der Meenung, dass d’Noutwendegkeet zu sou enger Debatt an eiser Gesellschaft besteht. A mir si gewëllt, déi Debatt mat Sérieux a Respekt ee vis-à-vis vun deem aneren ze féieren.

Doriwwer eraus wëlle mir grondsätzlech d’Relatiounen tëschent de Reliounen an dem Staat nei uerdnen a méi transparent maachen. An der Schoul wëlle mir  de Religiounsunterricht grad ewéi den Morale laïques Cours duerch en allgemenge Wäerteunterricht ersetzen. Mir wëllen domatt verhënneren, datt d’Schoul d’Kanner an zwou Gruppen deelt; d’Schoul soll verbannen.

Selbstverständlech bleiwen d’Kierchen a Reliounsgemeinschaften fräi och an der Zukunft hiren Unterricht ze organiséieren an d’Schoul wäert och do bei der Léisung vu praktesche Froen hëllefen. Mir wäerten och mat den Enseignanten déi déi 2 Coursen enseignéieren - Relioun a Morale laïque - déi Verännerungen aleeden, déi et hinnen erlabe weiderhin an de Schoulen ze schaffen. Den Nationalfeierdag wëlle mir duerch en zentralen zivilen Akt nei uerdnen. Selbstverständlech behält d’Kierch weiderhin d’Recht an d’Méiglechkeet e feierlechen Te Deum ofzehalen. Et schéngt eis awer wichteg, och just fir Nationalfeierdag en Akt ze hunn, mat deem jiddereen, och all Relioun, hei am Land sech kann identifizéieren, bei deem kee sech ausgeschloss fillt, deen d’Land a senger Vielfalt an a sengem Zesummenhalt erëmspigelt.

Mir wëllen dës Reformë selbstverständlech mat alle Partner, och mat de Kierchen, diskutéieren. 

Här President, 

D’Vertrauen an d’Institutiounen ass ee vun den héchste Gidder an enger fräier Gesellschaft.

Dat Vertrauen huet besonnesch an de leschte Méint gelidden.

Mir hunn eis zum Ziel gesat, dat Vertrauen erëm hirzestellen.  

D’Ursaache vun dem Vertrauensverloscht si villschichteg.

Déi sougenannte Geheimdéngschaftaffär stoung sécherlech am Zentrum, an d’Conclusiounen aus der Enquêtecommissioun hirem Rapport mussen éierlech gezu ginn an d’Archiver wëssenschaftlech an historesch opgeschafft ginn.

Ronderëm déi Geheimdengschtaffär, awer net nëmmen, ass dat méi oder wéineger diffust Gefill bei de Leit entstan, dass et Leit am Staat kéint ginn, déi méi Rechter wéi anerer hätten. Dat ass e ganzt geféierlecht Gefill. A mir mussen do kloer Conclusiounen zéien: Dofir wëlle mir niewent klore Regelen an Prozeduren och Deontologiekodexen op alle Niveauë vun der ëffentlecher Verwaltung a Gemengen aféieren, fir dass et nach méi kloer ass, wat d’Rechter an d’Flichte vun deem engen oder anere Verantwortlechen am Staat sinn.

Vertraue geet och verluer, wann d’Zesummespill tëschent den Institutiounen net klappt. Mir wëllen dofir d’Prozeduren tëschent den Institutiounen an innerhalb vun den Institutiounen un d‘Ufuerderunge vum 21. Joerhonnert upassen:  D’Chamber soll Moyenë kréien, fir sech am Exercice vun hirem Contrôle och vun Experten assistéieren ze loossen. Är Majoritéitsfraktioune wäerte Propositioune maachen, fir d’Kontrollrechter vum Parlament à l’égard vun der Regierung ze stäerken a fir besonnesch d’Conditioune fir eng Enquêtecommissioun anzesetzen ze vereinfachen. Och d’Prozedure ronderëm d‘Vertrauensfro tëschent Parlament a Regierung wëlle mir am Kader vun der Révisioun vun der Verfassung klären. De Conseil d’État an do besonnesch d’Nominatiounsprozedur wëlle mir reforméieren.

D‘Justice musse mir an hirem Rôle stäerken, fir ze garantéieren, dass si an völleger Onofhängegkeet hir Aarbecht ka maachen. Sou proposéiere mir d’Asetze vun engem Conseil National de la Justice, deen iwwert d’Independenz vun den autorités judiciaires waache soll. De Ministère public soll reforméiert ginn, fir seng Independenz vis-à-vis vum pouvoir politique ze garantéieren.

Vertraue geet och da verluer, wann d’Leit d’Gefill hunn, dass de Staat eppes verstoppt, hinnen Informatioune virenthält oder si net gesinn, wat mat hirem Dossier oder souguer hiren perséinlechen Donnéeë geschitt. Mir wëllen dat änneren an d’Rechter vun de Bierger stäerken.

Mir wëllen dat sougenanntent Informatiounsgesetz nach eemol op de Leescht huelen a fir d’Bierger an d’Press den Zougang zou ëffentlechen Informatioune verbesseren. Doniewt wëlle mir eng Digitaliséierung vum Staatsapparat systematesch an Ugrëff huele fir an Zukunft méi einfach, méi séier a méi transparent mat de Leit a Betrieber schaffen ze kënnen.  Mir wëllen de Bierger e sécheren, onkomplizéierten an selbstbestëmmten Ëmgank mat informateschen Donnéeë garantéieren a stäerken dofir gären déi national Datenschutzcommissioun a setzen eis fir héich europäesch an international Sécherheetsstandarden an.

Doriwwer eraus striewe mir eng nei Kultur am Ëmgank mat Daten un. D’Leit sollen an Zukunft novollzéien a kucke kënnen, wien am Staat hir Donnéeën zu wéi engem Zweck benotzt huet an d’Beamte selwer sollen am korrekten Ëmgank mat Daten a mat den Aspekter vun der Datesécherheet systematesch vertraut gemaach ginn.

Niewent de staatlechen Institutiounen spillen natierlech och d’Gemengen hei am Land eng wichteg Roll, well grad si am enken alldeegleche Kontakt mat de Bierger sinn. Fir hir Autonomie ze stäerken, wëlle mir de Rôle vum Ministère de l’Intérieur nei faassen. D’Prinzipie vun der Proportionalitéit an der Subsidiaritéit, d’Ausmooss vum contrôle a vum double contrôle ministériel, d’Critèren no deenen Subsidien un d’Gemenge verdeelt ginn an och d’Mise en place vun enger elektronescher Administratioun wëlle mir analyséieren an nei uerdnen. Och d’Missioune vun de Gemenge musse mir un d’Erausfuerderunge vum 21. Joerhonnert upassen an nei regelen an deementspriechend och d’Gemengefinanzen nei faassen.

Déi Reformen, déi ech hei opgezielt hunn, sinn extrem wichteg Reforme fir eist Land, well si eist institutionellt Fundament stäerken an d’Institutiounen, hire Fonctionnement an hir inhärent Regelen un d’Erwaardungen upassen, déi d’Leit haut berechtegterweis u si hunn.

Och Institutioune mussen mat der Zäit goen. Wa si dat net maachen, sinn d’Akzeptanz an d’Vertraue vun de Leit a si fort. 

Här President, 

Vertraue setze mir awer och an d’Mënsche selwer.

Mir mengen, dass si selwer fir sech - an net anerer fir si - déi beschten Entscheedungen treffen.

An et ass net un eis an u kengem soss, fir iwwer déi Décisiounen ze jugéieren.

E modernt Land brauch en oppenen an toleranten Ëmgank mat deene Froen.

E modernt Land garantéiert de Mënschen, dass si selbstbestëmmt a fräi décidéieren a liewen kënnen.

An dofir wëlle mir och eng Politik vun der Ouverture am Beräich vun der Gesellschaftspolitik maachen.

Mir wëllen den droit de la famille moderniséieren, de Mariage opmaache fir gläichgeschlechtlech Partnerschaften an hinnen och d’Méiglechkeet gi fir Kanner kënnen ze adoptéieren. Mir wäerten d’Scheedungsrecht reforméieren an den Divorce pour faute ausser fir ganz schlëmm Fäll sträichen. Mir wäerte Familljeriichter aféieren. Mir wäerten duerch eng Reform vum Gesetz iwwert den accouchement anonyme d‘Rechter vun de Kanner stäerken. Mir wäerten d’Interruption volontaire de grossesse aus dem Code pénal eraushuelen an d’Avortementsgesetz adaptéieren andeems mir déi zweet Consultatioun fakultativ maachen.

Mir wëllen doniewt och géint d’Ongläichheeten tëschent Fraen a Männer ukämpfen. Engersäits andeems mir besonnesch de Fraen hëllefen, dass d’Ursaache fir eng ongläich Behandlung behuewe ginn an anerersäits andeems mir eis awer och d’Zil selwer setzen, d’Représentatioun vun de Fraen um Niveau vun der Politik, de Conseils d’administration vun den établissements publics an den Entreprisen ze verbesseren. Dofir hu mir eis zum Zil gesat, méi Fraen ze motivéieren déi Chargen unzehuelen a probéieren, dass mir an den nächste Joren hiren Undeel an deene genannte Beräicher op 40% kënnen eropschrauwen.   

Här President, 

Déi international Finanz- a Wirtschaftskris huet vill Länner an hir Gesellschafte staark a Bedrängnis bruecht.

Och Lëtzebuerg ass net dovunner verschount bliwwen.

Déi lescht Regierung huet schwéier Décisioune missen huelen an huet grouss, systemesch wichteg Banke misse retten a stabiliséieren.

Si huet ëm den Euro kämpfe missen, dee Muenecher an Europa scho bereet waren opzeginn.

A si huet heiheem richtegerweis, déi automatesch Stabilisateure spille gelooss, fir virun allem de Schock op d’Economie an den Emploi ofzefiederen.

Doriwwer ware mir eis hei am Parlament quasi unanime eens.

A mir sin frou, dass mir an där extrem schwiereger Situatioun zesummen déi richteg Choixë getraff hu fir Lëtzebuerg a fir Europa.

An elo, e puer Joer dono, si mir eis denken ech och eens, dass mir elo séier mussen eist Haus erëm an d’Rei setzen an déi Reforme maachen, déi musse gemaach ginn.

Ech hunn an de leschten Deeg héieren, dass gesot ginn ass, dës Regierung géif vill, jo zevill Wäert op déi ökonomesch Erausfuerderunge leeën.

Dat erstaunt mech: Well wa mir dat elo net géife maachen, dan wäerte sech muer ganz aner Froe stellen. Wéi wëlle mir dann de Chômage bekämpfen, d’Finanzéierung vun eiser Sozialpolitik weider assuréieren an eis Zukunft virbereeden, wa mir haut keng Äntwert op déi ökonomesch Erausfuerderunge géife ginn?

Villes ass net méi wéi et war.

An och mir kënnen dofir net ganz bleiwe wat a wéi mir waren.

D’Welt evoluéiert permanent.

Eise Motto däerf net sinn: Mir wëlle stoe bleiwen, wou mir stinn. Da gi mir sécher vun allen aneren iwwerholl.

D’Ëmganksformen an Europa hu geännert a si méi rau ginn, well och Europa duerch schwéier Zäite geet.

Déi finanziell Fundamenter vu Lëtzebuerg sinn och amgaang ze änneren. Si hunn däitlech Rëss kritt.

Net alles wat gëschter richteg war, fonctionnéiert och haut nach.

An déi Realitéit musse mir akzeptéieren.

A wa mir déi Realitéit akzeptéieren, schafe mir d’Viraussetzung fir erëm neit Vertrauen an eis Zukunft opzebauen.

Well de Mënsch brauch Vertrauen, a sech, an anerer, a säin Ëmfeld an och an der Politik:

Wee Vertrauen huet, ka Ressourcen a Potenzialer fräisetzen.

Fir dat Vertrauen ze stäerken, wëll d’Regierung konsequent d’Richtung virginn.

Mir soen de Leit, wat mir wëlle maachen, wat op si duerkënnt, wou mir zesummen hi wëllen.

Mir wëllen de Leit och Sécherheet ginn, doduerch dass mir soe wéi mir dat wëlle maachen, mat wéi enge Prinzipien a wéi enger Systematik an op wéi enger Zäitschinn.

D’Leit solle wëssen, wou si dru sinn. An da wësse si och, wou si fir sech an hir Familljen, hire Betrib mussen upaken.

Jo: De Moment ass komm, fir Verantwortung ze iwwerhuelen.

Well d’Projectiounen, déi mir vum Comité de prévision virgeluecht kruten, sinn eendeiteg:

2007 hate mir eng Staatsschold vun 6,7% vum PIB. Fir 2016, à politique inchangée, géif si op 15 Milliarden EUR, d.h. 29,2% vum PIB eropgoen an d’magesch Grenz vun 30% wär da quasi erreecht.

Am Zentralstaat géifen dann zur selwechter Zäit 1,6 Milliarden EUR fehlen.

Den Excédent an der sécurité sociale, deen eis gesamtstaatlech Situatioun ëmmer e bësse verschéinert huet, fänkt och un zréckzegoen a wäert bis 2016 vun 1,5% op dann just nach 0,9% vum PIB zréckfalen.

An de Wuesstum schéngt nëmme liicht eropzegoen a sech bei 2% ze bewegen, wat net vill ass par rapport zu engem Duerchschnëtt vu 4% virun der Kris.

Dat hei si blank Zuelen.

Den Zuelen deet et och net wéi, wa si erop oder erof ginn.

Mee wann een dann emol hannert déi Zuele kuckt, da sinn do Mënschen.

Well wat bedeite sie?

 • Si bedeiten ëmmer méi Leit – jonker an eelerer - , déi op der Sich no enger Aarbecht sinn an deenen hir finanziell Existenz a Gefor ass. 
 • Si bedeiten, dass d’Zukunftschancë vun de jonke Generatiounen a Gefor sinn, well duerch d’Scholden an d’Defiziter net méi genuch Moyenën do si fir hir eegen Zukunft ze gestalten.
 • Si bedeiten, dass d‘Leit an den Entreprisen, Vertrauen an de Standuert verléieren a sech ofwenden bzw. net bei eis kommen.

Wann et just em Zuele géif goen, da kéint et engem jo bal egal sinn, wat ee mécht.

Mee well et ëm Aarbechtsplazen, Zukunftschancen, ëm eise Standuert, ëm eist Land geet, hu mir eng vedammte Flicht, déi Zuelen do ze redresséieren.

Näischt maachen, ass fir eis keng Optioun.

Mir wäerten handelen.

Mee, dat awer sécher net no iergendwelchen Ideologien an och net no iergendenger Comptablesmethod.

Mir maache gär Politik am eigentlechen Sënn vum Wuert.

An eis Aktioun wäert sech dofir leede loosse vun e puer Prinzipien:

Responsabilitéit, Oppenheet, Effizienz, Nohaltegkeet, sozial Cohésioun a Chancegläichheet.

Déi hei Koalitioun ass bereet, déi immens Erausfuederung opgrond vun dëse Prinzipien unzegoen. 

Déi hei Koalitioun ass décidéiert, déi schlecht finanziell Situatioun vum Staat net als eng Fatalitéit unzegesinn.

Mir wëllen a si bereet, déi Verantwortung ze huelen – haut a fir déi zukünfteg Generatiounen.

Här President, 

Eis Problemer si kloer.

Eis Method fir un d’Problemer erunzegoen ass kloer.

Eis Ziler och.

Mir wëlle bis un d’Enn vun der Legislaturperiod e solde structurel vun +0,5% vum PIB erreechen an zu all Moment en ëffentleche Scholdestand vun ënner 30%. Anescht ausgedréckt bedeit dat, dass mir de Budget ëm ongeféier 1,5 Milliarden EUR strukturell consolidéiere mussen.

Dat ass net just en ambitiéist Zil, wat mir eis wëlle ginn, mee dat Zil wëlle mir och mat konkrete Mesuren erreechen.

Wat fir eng Mesuren hu mir virgesinn?

Mir wëllen eng nei Systematik an d‘Gestioun vun ëffentleche Gelder erabréngen.

Et geet eis drëmm, fir mat manner Geld eng besser Politik ze maachen.

Mee mir hu festgestallt, dass fir sou en Usproch ze erfëllen, et am Moment un adäquate Strukturen an Moyenë vun enger moderner Finanz- a Budgetsféierung fehlt.

Mir ginn eis dofir eng nei Systematik, déi soll hëllefen, den Débat public ze objectivéieren.

Mir wëllen dat sou séier wéi méiglech verbesseren a moderniséieren, well mir eis kee finanzpolitesche Blindflug méi erlabe kënnen a well mir de Leit an den Entreprisen eng transparent Duerstellung vun den Zuelen an e professionnellen Ëmgank mat hire Steiergelder einfach schëlleg sinn.

Mir maachen dofir dee sougenannte Kassensturz am kommende Joer, wat eis och soll erlaben op der Dépensesäit éischt Fonctionnementskäschten ze spueren an éischt Effizienzgewënner ze maachen.

Mir setzen gären eng Task force an, fir kuerzfristeg iwwert déi kommend zwee Joren e Screening ze maachen an d’Efficacitéit vun den ëffentlechen Ausgaben ze verbesseren, andeems si manner deier Léisungen detektéieren sollen fir bestehend Politiken.

Mir striewen doriwwer eraus eng déifgräifend strukturell Reform am Beräich vun der Budgetsopstellung un, mam Zil d’ëffentlech Gelder méi effikass a wirtschaftlech anzesetzen an eis nei a méi transparent Prévisiouns- an Evaluatiounsinstrumenter ze ginn.

Mir wäerte periodesch Evaluatioune vun den Ausgabenprogrammer maachen, intern Auditstrukturen opbauen oder awer och den Comité de prévision institutionaliséieren an zu engem „Comité économique et financier national“ ausbauen.

Mir wäerten eng Norme budgétaire aféieren a mir wäerte probéieren eis Dépensen an all Ministär opgrond vun engem ze bestëmmende Prozentsaz ze drécken, fir och genuch Reformdrock an déi eenzel Ministären eranzekréien.

Mir wëllen och en interne Stabilitéitspakt tëschent dem Staat, de Gemengen, den établissements publics an dem secteur conventionné schléissen, fir déi Consolidatiounsefforten duerch all staatlech a parastaatlech Strukturen ze dreiwen.

D’Gestioun vun de staatleche Participatioune wäerte mir professionaliséieren an an enger gemeinsamer Struktur bündelen. Méiglech Recetten an Dividenden wëlle mir an d’Economie an domadden an d’Zukunft vun eisem Standuert, a sécher Aarbechtsplaze reinvestéieren.

Dës Mesuren an nei Strukture wäerte sech op Dauer méi wéi bezuelt maachen, well mir am Endeffekt méi wäerten erakréien wéi dat, wat si kaschten. 

Här President, 

Eng zweet wichteg Consolidatiounsmesure besteht doranner fir d’Ziler vun den Transferten ze hannerfroen, nei ze sortéieren, duebel a contraire Förderungen ze stoppen, an do ze ënnerstëtzen, wou och wirklech Ennerstëtzung gebraucht gëtt.

All Parteien hunn an de leschte Wochen a Méint an der Chamber an net zulescht am Wahlkampf vill iwwer méi selektiv an zilorientéiert Sozial-, Familljen- a Logementstransferte bzw. generell Subventiounen diskutéiert.

Wann een nëmme begrenzten Moyenën zur Verfügung huet, da muss ee kucken, dass dës Moyenën och do ukommen, wou si wirklech gebraucht ginn.

An dës Koalitioun ass gewëllt systematesch op dëse Wee ze goen. Dat haten déi dräi Parteien och kloer an hire jeweilege Wahlprogrammer ugekënnegt. Ech ginn iech nëmmen e klengt Beispill: wa mir Bausparverträg förderen, dann ass dat geduecht fir dass d’Leit och an den Eegenheem investéieren. Et ass net geduecht fir just domadde Steieren ze bezuelen. Dat wëlle mir z.B. änneren. Dat hei ass e klengt Beispill, wat awer eis Démarche soll kloer maachen. Nämlech d’Politikziler ze iwwerdenken an ze reajustéieren do wou et noutwendeg ass. Mir sinn am Gaang deen Exercice konsequent duerch all Transfertleeschtungen ze maachen.

D’Politik mat der Strenz get ersat duerch eng selektiv Politik, déi systematesch a kohärent gemeinsam gesellschaftlech a politesch Zieler erreeche wëll.

Mir sinn dofir amgaang, eng breet Analys vun all de bestehenden Transfertleeschtungen ze maachen: Subventiounen, Primen, Abattementer, Geldleeschtungen asw. wëlle mir hannerfroen a kucken ob d’Ziler an d’Empfängergruppen och wirklech déi sinn, déi mir wëllen erreeche bzw. ob mir mat där Politik, déi Ziler och tatsächlech erreechen, déi mir eis gesat hunn. Hei schaffe mir ganz enk zesumme mat de Verwaltungen. Dofir wëlle mir eis mat dem Exercice déi néideg Zäit loossen an iech am Laf vum kommende Joer konkret Décisiounsvirschléi zur Diskussioun stellen. 

Här President, 

Wann een de Budget wëll an de Grëff kréien, da musse mir och kucke fir grad bei de groussen Dépensebléck d’Evolutioun tant soit peu am Grëff ze halen.  Ee groussen Dépenseblock stellt natierlech d’masse salariale beim Staat duer.

Dofir si mir der Meenung, dass och d‘fonction publique sech soll a muss um kollektive Konsolidéierungseffort bedeelegen.

Jo, mir respektéieren déi kontraktuell Obligatiounen, déi déi lescht Regierung agaangen ass, wéi si dee leschten Accord salarial signéiert huet. Mir setzen de statutaresche Volet vun der Réforme sou séier wéi méiglech ëm, woubäi mir Rücksicht huelen op d’Avisën am Kader vun der legislativer Prozedur.

Well deemols jo e Paquet ausgehandelt ginn ass, knäppe mir d’Akrafttriede vum Accord salarial och mat un d’Akrafttriede vum statutareschen Deel vun der Reform.

Mir proposéieren awer dofir opgrond vun der Situatioun vun den ëffentleche Finanzen keng weider Erhéijunge vum Punktwäert bis un d’Enn vun dëser Legislaturperiod méi virzehuelen.

Mir mengen, dass dës Mesure wichteg ass an en zoumutbaren awer och solidareschen Effort vun der fonction publique duerstellt. 

Här President, 

Wann een de Budget erëm an d’Gläichgewicht wëll bréngen, da muss een och iwwer d’Recettesäit diskutéieren, iwwer d’Steieren.

Mir wëllen erëm d’Vertraue vun de Leit an den Investisseuren an d’Zukunft vun eisem Land duerch eng prévisibel Steierpolitik hirstellen.

Mir wäerten dobäi keng hektesch Manöveren an déi eng oder aner Richtung maachen.

Mee mir plangen eng global Reform, a Rou. Mir wëllen eng Steierreform aus engem Goss dono virleeën.

Zil ass dobäi eng Steierpolitik ze machen, déi Ëmverdeelung a Gerechtegkeet als generelle Prinzip huet

 • déi Wuesstum generéiert an doduerch Aarbechtsplazen schaaft,
 • déi genuch Recettë fir de Staat generéiert, fir dass hie sengen Aufgabe kann nokommen,
 • déi sozial gerecht ass,
 • déi eis am Ausland net op gro oder schwaarz Lëschte bréngt.

An och hei ass et sou wéi bei der Budgetspolitik, dass mir am Moment keng adäquat Strukturen am Staat hunn, fir denen Ziler an Erausfuerderungen am volle Mooss gerecht kënnen ze ginn.

Eis Kompetenzen an de jeweilege Steierverwaltunge mussen onbedéngt ausgebaut ginn, besonnesch wa mir net wëllen op Dauer den Evolutiounen am Ausland hoffnungslos hannendru lafen. Dat ëmsou méi, wou d’Ausland am Moment eng Attaque no där anerer um steierleche Plang géint Letzebuerg reit.

Hei wäerte mir ganz grouss Effortë maachen an d’Steierverwaltungen mat de néidege Moyenën ausstatten an hir Organisatioun, Gestioun an hire Fonctionnement verbesseren. Mir wëllen domadden och dofir suergen, dass déi Steieren déi geschëld sinn, tatsächlech erakommen. A mir wëllen dofir suergen, dass mir eisen internationalen Obligatioune besser kënnen nokommen, fir dass mir net muer erëm un iergendengem Pranger stinn, an d’Konsequenze vun deem engen oder aneren Rating oder Klassement mussen erdroen.

Mir striewen en däitlech bessere fachleche Suivi vun nationalen oder internationale Steierdossierën un. Mir wäerten e Comité consultatif de la fiscalité asetze fir de Finanzminister ze beroden an Froe ronderëm d’steierlech Attraktivitéit a Kompetitivitéit ze klären.

Niewent de Strukturen am Finanzministär musse mir eis awer och Gedanke maache ronderëm d’Steiere selwer.

Mir hunn intensiv ënnert eis a mat de Steierverwaltungen an aneren Experten iwwert dës Punkte geschwat. A mir sinn zur Conclusioun komm, dass eis Steieren op ville Punkten à maturité komm sinn. Anescht ausgedréckt: och wann een op däe enger oder anerer Säit un der Steierschrauw dréie géif, géif een ënnert dem Stréch net méi an oft souguer manner erakréien.

Mir waren eis eens, dass mir d’Finanzplazgeschäfter net mat neie Steiere wëllen a Gefor bréngen, mee au contraire hir Aktivitéite wëlle stärken andeems mir Aménagementer maachen déi beispillsweis dorobber ofzilen fir d’Quartiers généraux vun internationale Gruppen op Lëtzebuerg ze kréien. Mir wëllen d’Acteure vun eiser Finanzplaz, déi sech an engem déifgräifenden Ëmbroch befënnt, mat dëser Politik rassuréieren a si an deem Ëmbroch positiv begleeden. D’Zäit vun de Souveränitéitsnische muss haut ersat ginn duerch verstäerkte Kompetenz op der Finanzplaz.

Mir wëlle bei de Betriber d’Innovatiounstäerkten an Investitiounen an de Standuert an domadden an nei Aarbechtsplaze weider förderen. Mir wëllen dofir en geschéckte Mechanismus vun intérêts notionnels aféieren an d‘Méiglechkeet vun enger réserve immunisée pour investissement schafen.

Wat d’Steierlaascht ubelaangt gesi mir definitiv net, wéi mir laanscht eng Erhéijung vun der TVA komme kënnen. D’Lächer am Staatsbudget sinn einfach ze grouss. Mir sinn amgaang d’Detailer ofzestëmmen a wäerten iech an de kommende Méint eng Propositioun zur Diskussioun stellen, woubäi mir ustriewen den taux super-réduit vun 3% bäizebehalen. Egal wéi wäerte mir awer dofir suergen, dass mir den niddregsten normalen Taux an der EU behalen.

Wat d’Besteierung vun de Privatpersounen ubelaangt, lancéiere mir d’Préparatife vun esou enger grousser Reform. Steierreforme musse gutt préparéiert ginn. Eis Ziler si bekannt, fir a Richtung Individualiséierung vum Steiersystem ze goen an d’Abattementë kritesch ze iwwerschaffe mam Zil just dat ze förderen, wat och wirklech Sënn mëcht. Mir wäerten d’Tarifer an d’Tranchë vum Steierbarème iwwerschaffen, fir virun allem dem Phänomen vum Mëttelstandsbockel Rechnung ze droen. 

Mir hunn eis och dozou engagéiert eng Rei Feinanalysen ze maachen. Dat ass wichteg, well mir wëlle genee analyséieren, waat déi bescht, déi gerechtste Manéier ass. Dat brauch e bëssen Zäit. Mir wäerten zügeg déi noutwendeg Analyse maachen ouni dobäi Zäit ze verléieren. Iwwerstietztent Handelen ass net eis Saach an ass och net am Intérêt vum Land. 

Här President, 

Eist Zil ass et virun allem méi Steierrecetten duerch méi Wirtschaftsaktivitéit eranzekréien.

Méi Wirtschaftsaktivitéit heescht fir eis awer net eng onkontrolléiert Wuestumspolitik.

Mir maachen net egal wat, fir Wirtschaftswuestum ze kréien.

Et ass eis wichteg, dass dee Wuestum nohalteg ass d.h. dass och déi sozial an ëmweltpolitesch Komponentë voll a ganz respektéiert ginn.

Mir gesinn eng nohalteg Politik net als Hemmnis mee als eng grouss Chance fir eist Land an d’Kompetitivitéit vun eiser Economie ze verbesseren.

Mir mussen als Land endlech déi Chancen notzen, déi eis duerch d’Ressourceknappheet an déi ökologesch Erausfuerderungen erginn, a Lëtzebuerg als kompetenten Akteur an dësem Beräich, an dësem lokalen, regionalen an internationale Marché platzéieren.

Hei leie riseg Opportunitéite fir eist Land. Hei sinn déi Beräicher, wou mir eis Kompetitivitéitsvirdeeler kënnen erschaffen.

Wee Verantwortung fir d’Zukunft wëll huelen, muss sech dofir fir eng nohalteg orientéiert Wirtschaftspolitik asetzen.

Well nëmmen esou kënne mir nei Zukunftschancë fir eist Land a fir d’Leit schafen.

Mir sinn eis als ganz Regierung där Verantwortung bewosst.

An dobäi sinn et net ëmmer déi ganz grouss sougenannte Joerhonnertreformen, déi d’Saache wirklech virubréngen. Et si vill méi oft déi kleng Saachen, déi méi Wierkung hunn. Dofir wëlle mir als éischt dat Silo-Denken an de Ministären opbriechen. Mir wäerten eis um Niveau vun der Regierung selwer an och ënnert den Départementer besser openeen ofstëmmen. A mir ginn eis dofir och regierungsintern Strukturen, fir déi do Politik och effektiv ëmzesetzen, Arbitragen ze maachen a festgefuere Situatiounen duerch gutt duerchduechte politesch Décisiounen ze débloquéieren.

Mir wäerte doriwwer eraus den Dialog mat der Zivilgesellschaft féieren an och de Sozialdialog, deen um Nullpunkt ukomm war, erem nei beliewen. D’Tripartite ass fir grouss Froe fir eis e wichtegen Interlocuteur. Mir wäerte vläicht net ëmmer en Accord kréien, mee ech hoffen, dass mir mat Verständnis virun dem anere senge Positiounen a Respekt ee vis-à-vis vun dem aaneren all zesummen een oder méi Schrëtt weider kënne kommen. An ech sinn iwwerzeegt - an ech wäert mech perséinlech dofir asetzen -, dass mir mat där do Approche eppes zesumme fir d’Leit an d’Land op d’Been wäerte bréngen. 

Wa mir erëm matenee schwätzen an eis nolauschteren, wa mir bereet sinn iwwert eise Schied ze sprangen an net an deenen alen Trampelpied dranzebleiwen, da schafe mir erëm Vertrauen an d’Viraussetzung dofir, fir zesumme kënnen d’Potenzialer vun dësem Land fräizesetzen. 

Mir wëllen als Regierung awer och eist dozou bäidroen, dass d’ökonomesch Acteuren - déi grouss, déi mëttel- a kleng Betriber - Vertrauen an de Standuert kréien a behalen.

Well Vertraue schaaft Investitiounen an Aarbechtsplazen.

Mir wëllen de Betriber Prévisibilitéit a Planungssécherheet ginn.

Eng Entreprise wëll wëssen, ob a wéi eng Regierung gewëllt ass hir budgetär Situatioun an de Grëff ze kréien.

Si wëll wëssen, wéi fir si wichteg Rahmebedingungen an der Zäit wäerten evaluéieren.

A si wëlle wëssen ob de Staat och bereet ass, seng Zukunft duerch eng geschéckt Investitiounspolitik virzebereeden.

Mir sinn bereet, do kloer Engagementer ze huelen. An ech wéilt hei dofir kuerz op e puer Punkten agoen, déi dat ënnermaueren:

Mir hunn eis eens gemaach weider systematesch géint d’Inflatioun unzekämpfen. D’Indexregelung, déi bis d’nächst Joer gegolt huet, soll nach emol widderholl ginn. D.h. nodeems de sougenannte Compteur op Null gesat ginn ass, loosse mir no 2015 wéi bis elo maximal eng Indextranche d’Joer ausbezuelen. Um Enn vun där Period setze mir de Compteur dann erëm op Null zréck. Dat gëtt eisen Entreprisen zousätzlech Loft a Planungssécherheet. Dës Regelung hëlleft awer och d’Kafkraaft vun de Léit ze erhalen.

Och wat déi scho bal ominös Plans sectoriels ubelaangt, wäerte mir dofir suergen, dass déi an de kommende Woche séier an d’Prozedur kommen, fir dass do och kloer ass, wou d’Betriber sech an Zukunft kënnen néierloossen.

Um Niveau vum Aarbechtsrecht wëlle mir conforme zum Code du travail Négociatioune féieren notamment iwwert d’Bestëmmunge vun den Plans d’organisation du travail an der Referenzperiod. A bei den Contrats à durée déterminée si mir eis eens, dass een innerhalb vun der legaler Period vun 2 Joer op méi CDD kann zréckgräifen. Méi Flexibilitéit wëlle mir och duerch d’Aféiere vun den Aarbechtszäitkonte kréien, woubäi mir do den Avis vum CES vun 2004 als Ausgangspunkt vun där Diskussioun huelen.  

Mir wäerten d’Reform vum Faillitegesetz dann och zügeg weiderbréngen.

Den Dauerbrenner „Prozedure vereinfachen an accéléréieren“ wëlle mir offensiv ugoen. Mir wëllen eng Struktur ënnert der Autoritéit vum Minister schafen, dee fir d’réforme administrative zoustänneg ass, wou eis Beamten zesumme mat auswäertegen Expertë sollen dëse Prozess dynamiséieren a séier zu konkrete Resultater kommen.

Am Beräich vun der Energie si mir beduecht, fir engersäits d’Competitivitéit vun der Industrie ze erhalen a gläichzäiteg d’Betriber doranner ze begleede fir hiren Energiekonsum erofzesetzen.

Mir wäerten d’Erausfuerderungen am Beräich vun der Mobilitéit konsequent ugoen, well Mobilitéit ass e wichtege Wirtschafts- a Standuertfacteur. D’Mobilitéitskonzept “MoDu” setze mir weider ëm an den Tram kënnt a gëtt esouguer ausgebaut.

Am ëffentlechen Investitiounsberäich wäerte mir de Focus leeën op déi ökonomesch wichteg Beräicher a weider Geld fräimaache fir eis Zukunft virzebereeden. Dat gëllt besonnesch fir d’Beräicher Logement a Mobilitéit.

Regulatoresch wëlle mir awer och den Entreprisen en interessante Kader bidden. Fir z.B. d’Entreprisen déi am commerce électronique täteg sinn, a muer musse komplizéiert TVA-Regelen geréieren, analyséiere mir d’Méiglechkeet vum sougenannte “mini-one stop shop”, wat fir si eng däitlech administrativ Erliichterung duerstellt.

Mir préifen iwwerdeems a wéifern een den ILR an de Conseil de la concurrence kéint zesummebrénge fir ze assuréieren, dass d’Konkurrenzregelen och wirklech op de jeweilege Marchéë bestinn.

An d’Dateschutzkommissioun gesi mir als en ganz wichtegen Acteur un, deem mir wëllen déi néideg Moyenë ginn, fir dass hie sengem Rôle a sengen Erwaardungen och gerecht ka ginn. 

Här President, 

Ech kann net op all Punkt vun eiser Standuertpolitik agoen. Dat géif ze wäit féieren.

Ech wéilt mech awer ee Moment bei zwee Punkten ophalen, déi eis immens wichteg sinn, well si à l’origine stinn vun villen Aarbechtsplazen, déi mir an Zukunft wëllen zu Letzebuerg schafen:

 • Eischtens d’Art a Weis, wéi mir d’Promotioun vun eisem Standuert maachen
 • An zweetens eise Wonsch no enger Offensiv fir nei Aktivitéiten ze generéieren oder op Lëtzebuerg unzezéien duerch nei innovativ Weeër am Beräich vun der Création d’entreprise, dem Financement an der Begleedung vun den Entreprisen.

Niewent den allgemenge Rahmenbedingunge si grad dës zwee Punkten entscheedend.

Well mir brauchen nei Impulser.

Mir mussen innovativ Weeër goen.

A mir musse Lëtzebuerg erëm op d’Landkaart vun deene Leit zréckbréngen, déi Iddiën a Projeten hunn.

An dat kënne mir nëmmen, wa mir eis kohärent dobausse présentéieren a konsequent nei Weeër ginn.

Dofir wëlle mir Lëtzebuerg an Zukunft als e Ganzt international duerstellen opgrond vu klore Valeuren a mir wëllen dat duerch de ganze Staatsapparat duerchdeclinéieren an no baussen als kloer erkennbaren Optrëtt vu Lëtzebuerg weisen. Et geet net duer ze soen am Ausland wat mir wären, mee wann d’Leit da bei eis komme muss dat och der Realitéit entspriechen.

Doriwwer eraus menge mir, dass een soll doriwwer nodenken, fir all déi Promotiounsplattformen déi mir hunn an den ënnerschiddleche Secteuren zesummenzeleeën, fir dass mir och kohärent Vecteuren hunn. An och d’Vertriedunge vu Lëtzebuerg am Ausland sollen engersäits an déi Promotiounsefforten agebonnen ginn an anerersäits wëlle mir eng wierksam “diplomatie économique” en place setzen.

Wat elo déi méi kleng Betriber ubelaangt, sou menge mir dass och hei d’Promotioun tëschent Commerce, Tourismus a Kultur soll a muss openeen ofgestëmmt ginn.

Mir wëllen dann och wat de Financement vun Aktivitéiten an d’Begleedung vun investitiounswëllegen Entreprisen ubelaangt neie Weeër goen, an eis bestehend Instrumenter evaluéieren an iwwerschaffen.

Sou wëlle mir d’Instrumenter vun der SNCI adaptéieren, déi bestehend Finanzementsinstrumenter, wéi d’aides à l’investissement, d’subventions de recherche oder d’garanties publiques iwwerschaffen a generell de Wierkungsgrad vun de Subventioune regelméisseg evaluéieren.

Nei Aktivitéite wëlle mir op Lëtzebuerg unzéien engersäits iwwert de Luxembourg Future Fund zesumme mam Fonds européen d’investissement an anerersäits iwwert eng Agence de financement et d’investissement, déi a Collaboratioun mat Luxinnovatioun, soll Leit zesummenbréngen, déi e Projet hunn, mat Leit déi investéiere wëllen.

Well mir wëssen, wéi wichteg d’PME fir stabil Arbechtsplaze sinn,  wëlle mir e plan d’action PME ëmsetzen an och hei den Image vum Entrepreneur verbesseren a fir jonk Leit méi interessant maachen. A fir den Entrepreneuriat zousätzlech ze promouvéieren, hu mir eis iwwerluecht fir e Statut vum Indépendant anzeféieren an dem Indépendant iwwert dee Wee gläichwäerteg sozial Rechter ze ginn. An dësem Kontext sief gesot, dass mir och wëllen d’Méiglechkeet vun enger vereinfachter Form vun enger Sàrl schafen, wou ee sech quasi mat 1 EUR Startkapital als Entreprise lancéiere kann. A mir préife gären a wéifern en Instrument vu Micro-Krediter kéint interessant si fir kleng Entreprisen ze lancéieren.

Wat de Commerce ubelaangt wäerte mir déi bestehend Regelung vun den Ouvertureszäiten evaluéieren an eventuell iwwerschaffen no Consultatioun mat de Sozialpartner.

Eisen Engagement am Beräich vun der Diversifikatioun vun der Economie geet onverännert weider. Mir gesi Lëtzebuerg weider als Industriestanduert a sinn och bereet déi Conclusiounen déi z.B. am Haut Comité pour la promotion de l’Industrie wäerten ausgeschafft ginn an eis Iwwerleeungen eranzehuelen.

Mir konzentréieren eis och weiderhin op déi bekannten Zukunftssecteuren – wéi ICT, Ecotechnologien, Logistik an Biotechnologien - , woubäi mir och ee Gang oder méi wëllen eropschalten.

Et geet eis drëm fir Zukunftsvisiounen och mat konkrete Projeten um Terrain mateneen ze verbannen, déi eis Virdeeler par rapport zu eisen direkte Konkurrenten verschafen an doduerch sécher Aarbechtsplaze schafen.

Et geet eis drëm fir Innovatioun a Recherche méi zougänglech ze maache fir eis Entreprisen, fir dass si zum Virreider kënne ginn an hirem Beräich.

Et geet eis drëm, dass mir Beräicher matenee vernetze wou mir op där enger Säit elementar Besoinën hunn, fir déi mir mussen Investitiounen tätegen, a wou mir déi Investitiounen ëmgedréit notze kënne fir eis deen Know-how dee mir do gewonnen hunn zu eegen ze maachen.

Beispillsweis denke mir, dass mir am Beräich vun den Ecotechnologië sollte Kompetenzzentre schafen fir eis Entreprisen aus dem Beräich vun der Constructioun, wou mir Recherche an Innovatioun kënne besser valoriséieren.

Mir wëllen an dësem Kontext och eng nei Dynamik schafen am Beräich vun den erneierbaren Energien an der Energieeffizienz iwwert d’Schafung vun enger Klimabank.

Mir denken, dass mir am Beräich vun der durabler Mobilitéit zesumme mam ICT Beräich nei Kompetenznischen a Marchéë kënne schafen. Am Beräich vun der sécurité de l’information wëlle mir eis Qualitéitsstandarde weider ausbaue fir engersäits d’Entreprisen an hir Donnéeën, de Stockage an d’Transmissioun vun Donnéeë besser ze schützen an anerersäits deen Know How och ze notze fir nei Aktivitéiten op Letzebuerg unzezéien.

Mir hunn eng Offensiv wëlles am Beräich vun der Digitalisatioun vun eisem Staatsapparat an doriwwer eraus, wou mir och beispillsweis am Beräich vum archivage électronique kënnen nei Diren zu interessante Marchéën opstoussen.

Mir setzen och op de Secteur vun de Medien, de Satelliten, der audiovisueller Produktioun an de sougenannte kreativen Industrien.

Mir mengen, dass et Zäit ass, dass mir modern Weeër an der Agriculture an am Wäibau solle goen, dee mir net als eng Randerscheinung vun eiser Economie gesinn, mee als e Beräich wou vill Zukunftspotenzial mat gudden a sécheren Aarbechtsplaze fir eist Land dran ass. Mir si bereet dëse Beräich vun eiser Economie an hirer schwiereger Transformatiounsphase ze begleeden hin zu engem modernen, performanten, innovativen a virun allem durable Wirtschaftszweig. Mir sollen dofir déi nei Ufuerderungen un dëse Secteur offensiv ugoen a si als Chance ugesinn. 

Deen neie Verbraucherschutz-Ministär dee mir geschaf hu wäert an deem wichtege Beräich fir eng kohärent a strukturéiert Politik am Intérêt vun alle Konsumente suergen an och hëllefen, d’Qualitéit vun der einheimescher Produktioun ze garantéieren an ze zertifiéieren.

D’Uni Lëtzebuerg ass net eleng fir d’Wirtschaft do a wäert dat och net ginn, mee mir mengen, dass mir d’Universitéit an d’Fuerschung ronderëm als ee wichtege Wirtschaftsfacteur nach méi efficace sollten asetzen. Mir wëllen ëffentlech a privat Recherche méi no bréngen an nach méi Wäert dorobber leeën, dass d’Resultater vun der Recherche och dono wirtschaftlech valoriséiert ginn. Mir wëllen dofir den esprit d’entreprise op der Uni an den CRP stäerken a mat den Instrumenter déi ech uewe beschriwwen hunn d’Créatioun vu start-up a spin-off förderen. 

Här President, 

Wa mir vu wichtege Wirtschaftszweiger schwätzen, da wëll ech natierlech och iwwert d’Finanzplaz schwätzen. D’Finanzplaz ass ee vun den Haaptpilierë vun eiser Ekonomie an och vun de Recettë vun eisem Staatsbudget.

Si ass an engem schwieregen Transformatiounsprozess.

Keen dobausse wäert d’Finanzplaz an eist Land schounen.

Dat hu mir oft an de vergaangene Joren ze spiere kritt an ech fäerten, dat gëtt net wirklech besser. An dat krute mir an déi al Regierung am Virfeld vum  kommende Conseil européen zu Bréissel schonn ze spieren.

Mir mussen eis dofir op eis Stäerkte besënnen. Mir mussen oppe fir dat Neit sinn a reaktiv genuch sinn eis dementspriechend unzepassen.

Un éischter Stell gëtt awer vun enger Regierung erwaart eng stabil a prévisibel Politik fir d’Finanzplaz ze maachen. Dat ass wichteg fir d’Investisseuren awer och fir déi Leit déi hei schaffen.

Dofir si mir beméit, fir dat steierlecht an regulatorescht Ëmfeld vun der Finanzplaz kompetitiv a conforme zu europäeschen OECD-Standarden ze halen. Lëtzebuerg huet sech kloer dozou bekannt, fir eng Politik um Niveau vun eiser Finanzplaz weiderzeféieren, déi den internationale Regelen entsprécht, notamment wat den automateschen Informatiounsaustausch am Kader vun der Directive épargne ubelaangt.

Dat ass ee wichtege Punkt vun eiser Strategie. Mir wëllen eng zu den internationalen Regele conform Finanzplaz, déi hiren Clientë Qualitéit, Diskretioun a Sécherheet ubidd.

Et wäer falsch, eng Strategie wëllen ze fueren, wou mir eis international isoléiere géifen.

Wat d’Transparenz an den Echange vu Steierinformatiounen ubelaangt, waerte mir eis dofir aktiv um Ausschaffe vun allgemeng gültegen internationalen Standarde bedeelegen am Kader vun der Europäescher Unioun an och vun der OECD. Mee och hei gëllt fir den automateschen Informatiounsaustausch, datt dat nëmme geschéie kann no engem präzise Kalenner, deen d’Stabilitéit an d’Kompetitivitéit vun der Finanzplaz par rapport zu anere Finanzplazen an der Welt net a Fro stellt. D’Regierung wäert op de Besoin insistéieren, fir weltwäit op alle Finanzplazen homogen Normen festzeleeën. Da wäert Lëtzebuerg sech dem automateschen Informatiounsaustausch net opposéieren.

Déiselwecht prinzipiell Haltung wëllt d’Regierung anhuelen an aneren Dossieren, wou et em nei international Norme bei Finanzgeschäfter geet.

D’Regierung wäert sëch doriwwer eraus am Kader vum Haut Comité de la Place Financière dofir och déi néideg Moyenë ginn, fir séier genuch op Changementer ze reagéieren an de gesetzleche Kader am Intérêt vun der Finanzplaz an hiren Erausfuederungen unzepassen.

Mir wollten och e kloert Signal un d’Investisseuren erausginn, andeems mir och soen, wat mir net wëlle maachen. Sou wëlle mir keng Verméigenssteier fir d’Privatpersounen nach eng Ierfschaftssteier aféieren.

Mir wäerten och bei den Investitiounsfongen, deene sougenannten UCITS – Fongen, kucke fir ëmmer mat virbäi zë sinn, wann et drëms geet, de juristeschen an reglementaresche Kader esou unzepassen, fir e weiderhin och attraktiv ze halen.

Mir wäerten hei keng Erhéijung vun der Taxe d’abonnement virhuelen a mir wäerten och keng bei den Fonds d’investissements spécialisés (FIS) virhuelen. Bei den sougenannte SICAR behale mir deen aktuelle Steierergime bäi. Am Private Equity Beräich gëtt den aktuelle Steierregime iwwerschafft an esou ugepasst, datt e méi attraktiv fir Investisseure gëtt.

Fir eis kënnt eng Finanztransaktiounssteier am Kader vun der coopération renforcée net a Fro. Mir wäerten d’Méigléchkeet vun enger Finanztransaktiounssteier da considéréieren, wa weltwäit esou eng Steier ugestriewt géng ginn. 

Här President, 

Mir hunn e Plang, wéi mir d’Staatsfinanze wëlle sanéieren.

Mir hunn e Plang, wéi mir der Wirtschaft wëllen nei Impulser ginn.

Mir hunn och e Plang, wéi mir d’Startchancë vun deene Jonke kënne verbesseren a wéi mir um Aarbechtsmaart kënne besser Resultater erzielen.

Mir gesinn haut, dass mir vill Leit um Aarbechtsmaart hunn, déi déi elementar Kenntnisser net hunn, fir eng Aarbecht ze fannen:

Defiziter, déi zum Deel duerch eisen – awer net nëmmen eisen – Schoulsystem bedingt sinn.

Defiziter, déi mir musse behiewen, wa mir als Land wëllen nei Zukunftssecteuren exploitéieren.

Defiziter, déi mir musse behiewen, wa mir et mat der sozialer Cohésioun an de gläiche Startchancen eescht mengen.

Dofir setzt dës Koalitioun ganz vill Wäert op eng integréiert Approche vu Kannerbetreiung a Schoulpolitik.

Dofir hu mir och décidéiert fir d’jeunesse an d’enfance an d’Education nationale ze integréieren. D’Kand steet domadde mat all senge Facetten am Mëttelpunkt. Et wäert eis erlaben iwwert déi formal an non-formal Bildung d’Entwécklung vum Kand méi efficace ze begleeden.

Op ee gutt Startchancen an d’Liewe kritt, décidéiert sech an deenen jéngste Jore vun engem Liewen. Déi Defiziter, déi Kanner an den éischten 3 Joer vun hirem Liewen accumuléieren, kréie si dono an der Schoul nëmme ganz schwéier bis guer net méi opgefaang. Besonnesch d’Sproocheproblemer fannen hir Originen an där Entwécklungsphase vum Kand, an eisen Educatiounssystem dréit deem Ëmstand net genuch Rechnung.

Dofir war et richteg, dass mir an de vergaangene Joren d’garde d’enfance an den accueil ausgebaut hunn hei am Land. Elo awer geet et drëm, fir ganz séier och eng héich Qualitéit vun de Servicer ze assuréieren. Eng Qualitéit, déi mir bereet sinn, eis eppes kaschten ze loossen, well et ass eng Investitioun an d’Menschen an domadden an eis Zukunft.

Esoubal déi finanziell Moyenë vum Staat eis et erlaben, wëlle mir och eng qualitatif héichwärteg a gratis Kannerbetréiung aféieren an ubidden. Si préparéiert an ergänzt déi ëffentlech Schoul, déi och gratis ass a bleiwe muss.

Dat ass fir eis och geliewte Cohésiounspolitik, well mir hei de Kanner onofhängeg vun hirem familiären a sozialen Hannergrond déi beschte Startchancen an d’Liewe garantéiere wëllen.

Wie Qualitéit seet, seet och Qualitéitsnormen. Mir wäerten dofir de Projet de loi 6410 iwwert d’Jeunesse nach emol iwwerkucken, dat virum Hannergrond vum integréierte System vu Schoul an Accueil, dee sech dës Regierung virgeholl huet. Mir wëllen, dass mir an de Strukture qualitativ héichwäerteg pädagogesch Aarbecht leeschten an dass mir grad och bei der sproochlecher Förderung vun de Kanner konsequent nei Weeër ginn, fir hinnen déi beschte Chancen an engem multilinguale Schoulsystem ze ginn.

Qualitéit definéiert sech awer och iwwert d’Personal an de Betreiungsstrukturen, wou mir an Zukunft wëllen d’Qualifikatioun verbesseren duerch formation-continue bzw. méi qualifizéiert Personal generell an de Strukturen asetzen. 

Här President, 

Am Beräich vun der Educatioun sinn an de leschte Jore vill Strukturreformen engagéiert ginn.

A wéi ëmmer, wann ee Reforme mécht, hu sech dono um Terrain Saache bewährt an aner Elementer hunn nei Problemer mat sech bruecht an nei Froen opgeworf.

Mir sinn décidéiert fir dat onopgereegt an determinéiert ze verbesseren, wat net gutt leeft an dat weider ze ennerstëtzen, wat gutt leeft.

Sou wëlle mir am Fondamental de plan d’études vereinfachen, d’Descripteure vun den socles de compétence wëlle mir reduzéieren a limitéieren op déi essentiel Beräicher, déi fir d’Léiere vum Kand wichteg sinn. Och d’Bilans intermédiaires wëlle mir méi verständlech maachen.

Mir wëllen d’Kompetenze vun de Présidents d’école redefinéieren an däitlech ausweite fir eng besser Directioun an administrativ Gestioun vun de jeweilege Schoulen ze garantéieren. D’Direktioun vun enger Schoul ass enorm wichteg fir d’Entwécklung vun der Qualitéit an och déi noutwendeg Passerelle fir d’Eltere besser an den Ecuatiounssystem ze integréieren.

Wat de Secondaire ubelaangt, wäert de Projet de loi iwwert d’Secondaire-Reform, dee vun der fréierer Ministesch, dem Mady Delvaux, virgeluecht ginn ass, eis als Basis dénge fir déi Reform unzegoen. Mir wäerten dee Projet awer reexaminéieren op der Basis vun de groussen Linnen, déi mir am Koalitiounsaccord festgehalen hunn bzw. opgrond vun den Avisën, déi dozou wäerten erankommen.

Bei der formation professionnelle gëtt et nach vill ze dinn, well déi net wirklech um Terrain fonctionnéiert. Ouni d’Reform a Fro ze stelle wäerte mir do un de Stellschrauwen dréinen, fir dass mir do besser Resultater kréien. 

D’Strukturen an der Schoul hu mir an de vergaangene Jore ganz wuel verännert.

Mee den Erfolleg vun der Schoul gëtt entscheedend vum Enseignant bestëmmt.

Mir wëllen dofir an de kommende Jore ganz vill Wäert dorobber leeën, fir nei Weeër ze goen, fir d’Enseignanten an hirer pädagogescher Aarbecht besser ze ënnerstëtzen. Well et sinn d’Enseignanten, déi d’Qualitéit vum Unterricht bestëmmen. A mir wëllen si dofir stäerken.

Dofir hu mir eis e ganz ambitiéise Programm ginn.

Et geet eis an alleréischter Linn drëmm, fir d’Bildungsoffer ze différenziéieren.

D’Formatioun an d’formation continue vun den Enseignantë solle verbessert ginn. Grad déi didaktesch a pädagogesch Aspekter vun de jeweilege Formatioune wëlle mir stäerken zesumme mat der Uni an eventuell och doduerch, dass mir fir de Secondaire engersäits en Eegnungstest oder e Stage an enger Schoul virschalten an anerersäits dass mir méi staarke Wäert op d’pädagogesch Kenntnisser am examen-concours setzen.

Mir probéiere fir d’Enseignantë generell dat didaktescht Material ze verbesseren bzw. nei didaktesch Iddiën an den Alldag vum Enseignant mat eranzebréngen an op eng einfach Art a Weis zougänglech ze maachen.

Mir wäerten dann och eng Offensiv starte fir d’Schoulbicher ze iwwerschaffen an dat didaktescht Material mat de plans d’études an de Programmer an Aklang ze bréngen.

D’Commissions de programmes wëlle mir professionaliséiere mat der Absicht fir de Schoulen och Experten zur Verfügung ze stellen, déi nei pädagogesch an didaktesch Aspekter an den Schoulalldag kënnen erabréngen.

D’Autonomie vun de Schoule wëlle mir weider ausbauen, fir dass d’Schoulen eng besser Äntwert op hir spezifesch regional Gegebenheeten bzw. d’Besoinë vun de Schüler kënne ginn. An dësem Sënn sollen d’Schoule méi Fräiheete kréie fir pädagogesch Choixën ze treffen a sech iwwert dee Wee eng Identitéit ze ginn, fir hiert Personal an hir grille horaire méi fräi ze bestëmmen, woubäi natierlech déi national festgeluechte Bildungsziler a Standarde musse respektéiert ginn.

An och d’Eltere wëlle mir vill méi staark wéi bis elo abannen, fir dass si zesumme mam Enseignant och als wierklech Partner vum Kand wierke kënnen. Well d’Elteren hunn natierlech e groussen Afloss op d’Réussite vun hire Kanner. Mee ganz oft, hu si net emol déi elementarsten Informatiounen oder Kenntnisser iwwert d’Schoul, iwwert d’Entwécklung vun engem Kand a wéi een déi Entwécklung positiv beaflosse kann. Mir proposéieren dofir eng Art “family learning” ze schafen, déi d’Kanner, d’Schoulen, d’Structures d’accueil an d’Enseignantë solle méi no zesumme bréngen. 

Här President, 

D’Sproocheproblematik am Enseignement ass eng, déi ganz staark d’Bildungschancë vun dausende Schüler beaflosst. Mir wëllen d’Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg garantéieren, mee wa mir dat wëlle maachen, musse mir anescht mat de Sproochen emgoen.

Mir sinn net méi dat Land, wou e puer wéineg mat frieme Sprooche bei eis liewe komm sinn. Mir sinn haut e Land, wou ganz vill Mammesproochen zesummekommen. A mir hu bis elo keng adäquat Äntwert op déi Erausfuerderung fonnt, déi awer wéi keng aaner iwwer Succès an Echec an der Schoul zu Letzebuerg décidéiert.

Mir wëllen d’Hänn net an de Schouss leeën. An mir hunn eis spezifesch fir dëse Punkt en ambitiéise Programm ginn:

Mir wëlle scho bei deenen ganz klenge Kanner usetzen an am Précoce an am Cycle 1 de Kanner hëllefe mat adäquate Programmer, déi mir entwéckele wëllen, hir Sproochkompetenzen an hire Vocabulaire ze développéieren. An grad an dëse Jore wëlle mir och d’Lëtzebuergescht stäerken, wat de Kanner dono de Wee duerch eist Bildungswiese vereinfacht.

Eng méiglech Reform vun der Alphabetiséierung huet eis dann och vill beschäftegt a schéngt eis eng Piste ze sinn, déi mir wirklech exploitéiere sollen. Mir wëllen zwou Saache kucken: eng Kéier ob et Sënn mécht, fir eng däitsch a franséisch Alphabetiséierung an enger Klass ze maachen. An eng Kéier fir eng franséisch Alphabetiséierung unzebidden, déi awer um Enn vun der obligatorescher Scolaritéit d’Schüler erëm zesummeféiert. Ausserdeem wëlle mir och kucken, wat et kéint bréngen, fir d’Schreiwe vum Franséischen em ee Joer ze differéieren.

Mir wäerte fir déi verschidden Etappe vum parcours scolaire dono Soclë festleeën, déi d’Sproochkenntnisser a –kompetenzen définéiere sollen, woubäi mir do tëschent éischter an zweeter Sprooch wëllen ënnerscheeden.

A mir wäerten eng wëssenschaftlech Etude maache loossen iwwert d’langues véhiculaires am Enseignement, well mir de Verdacht hunn, dass si fir vill Schüler eng staark Hürd wann net souguer Barrière sinn an à l’origine vum Echec a falschen Orientatioune sinn.

Mir stellen dann ëmmer erëm fest, dass Schüler sech eréischt um Enn vun hirem Schoulwee Gedanken ëm hir berufflech Zukunft maachen. Oft ass et da schonn ze spéit, muenecher sinn dann an der Sakgaass. Mir stellen dann och fest, dass Schüler oft orientéiert ginn opgrond vu Schwächten anstatt vun hiren Interessegebidder oder hire Stäerkten.

Mir wëllen deem Phänomen entgéintwierken. Schüler solle léieren eng Auto-Réflexioun ze maachen iwwert hir Interessiën a Perspektiven. Dofir wëlle mir am Secondaire generell en Tutorat aféieren, wou de Schüler zesumme mat sengem Tuteur an engem strukturéierte Kader e perséinlechen “Zukunftsprojet” ausschafft an iwwert d’Joren dokumentéiert.

Doriwwer eraus wëlle mir d’Maison de l’orientation weider ausbauen, och mat regionalen Antennen, a Schoul an Entreprisen definitiv méi no bréngen, z.B. mat Stagen oder journées découvertes. 

Aus dëse Punkten, déi ech hei opgezielt hunn, ass kloer ginn, wat eis Démarche ass. Mir wëllen net erëm déi éiweg d’selwecht fundamental Debatten iwwert d’Schoul nei féieren.

Däer Débatten hu mir genuch gefouert.

Mir hunn elo Schoulstrukturen, op deene mir opbaue kënnen.

Elo geet et drëm, dass mir ganz séier, ganz pragmatesch un deene Stellschrauwen dréien, déi fir de Succès vun de Schüler ausschlaggebend sinn. Dat ass vläicht manner spektakulär vun der politescher Debatt hir.

Mee et wäert dono bei de Kanner och tatsächlech ukommen. 

Här President, 

Eng aktiv Wirtschaftspolitik an déi richteg Bildungspolitik sinn déi beschte Viraussetzunge fir sécher a gutt Aarbechtsplazen.

Dorunner wëlle mir systematesch an haart schaffen.

D’Situatioun um Aarbechtsmaart ass awer am Moment extrem schwiereg.

An deene leschte Joren ass de Chômage am Land drastesch eropgaang.

Lëtzebuerg war a kengster Weis op déi Entwécklung préparéiert .

Och hei hunn emol adäquat Strukture missten en place gesat ginn.

D’Reform vun der ADEM ass vun der vireschter Regierung initiéiert ginn.

Mir musse si elo systematesch zu Enn féieren.

Mir si bereet fir méi Mëttel fräizemaachen, fir eng besser prise en charge vun den demandeurs d’emploi ze assuréieren. D’Zuel, d’Formatioun an och d’Spezialisatioun vun de conseillers professionnels wëlle mir an de kommende Jore verbesseren an d’informatesch Equipementer genausou wéi d’Räimlechkeete besonnesch an der Stad verbesseren.

Do doniewt wëlle mir awer grad un der Qualitéit vum Vermëttlungsprozess nei Akzenter setzen, wou mir vun deenen zwou Säiten, ADEM an demandeurs d’emploi, méi fuerdere wäerten. 

Mir wäerten iwwert d’convention de collaboration, déi tëschent der ADEM an dem demandeur d’emploi signéiert gëtt, den Aarbechtslose responsabiliséieren, seng Rechter a Flichte festleeën a virun allem de Focus op eng héich Suchintensität leeën. Doriwwer eraus wëlle mir déi sougenannten Zumutbarkeetsregele méi präzis definéieren.

Mir wäerten den Accompagnement an den Encadrement vum demandeur d’emploi mat Psychologen, éducateurs gradués an assistants sociaux verbesseren a mir probéieren d’Leit doriwwer eraus séier a Formatiounen an Aarbechten hin ze orientéieren. Mir hu grad am Beräich vun der Organisatioun vu Formatioune staark Defiziter festgestallt, déi mir an Zukunft duerch eng besser Coordinatioun tëschent ADEM an der formation professionnelle continue an der formation des adultes wëllen évitéieren.

Mir wëllen eng zentraliséiert “cellule sanctions” en place setze fir Abusën ze évitéieren an scho fréizäiteg Problemer bei den demandeurs d’emploi ze erkennen.

D’ADEM wëlle mir awer och zu engem Partner vun den Entreprisen ausbauen. Am Moment ass dat net de Fall, an dofir wëlle mir e “Service employeurs” mat spezialiséierten Consultanten an Conseilleren en place setze fir d’Entreprisen an hiren Démarchen ze begleeden an ze beroden. Mir wëllen do och ganz gezielt mat den Entreprise kucken, wou hir Besoinë leien, fir dass mir dann scho fréizäiteg kënne Leit eraussichen a forméieren loossen, déi deene Profiler entspriechen, déi d’Entreprise fir hir Aktivitéite brauchen.

Mir ënnerstëtzen och den échange tëschent der ADEM an der privater Aarbechtsvermëttlung fir méi Leit dono op den éischten Aarbechtsmaart ze kréien.

Wat d’Aarbechtsmaartinstrumenter ubelaangt, sou wäerte mir do d’Efficacitéit evaluéieren a si dann upassen. Grad bei der Aide au réemploi hu mir z.B. vill Abusë festgestallt a mir wäerten déi och séier via e Projet de loi behiewen. 

Här President, 

De Jugendchômage an de Chômage vun de Senioren huet an de leschte Joren zougeholl. An do wëlle mir speziell dogéint wierken.

Fir de Jugendchômage ze bekämpfen handele mir dofir gären am Kontext vun der “garantie  jeunes” zesumme mat de Sozialpartner e “Solidaritéitspakt fir den emploi jeunes” aus mat verbindlechen Ziler. Mir wäerten do deene Jonken individualiséiert Parcoursen ubidden, wou si entweder fir eng Formatioun an d’Schoul zréck orientéiert ginn, oder wou si schaffe gin fir dono op den éischten Aarbechtsmaart kënnen ze kommen oder wou si e parcours d’activation maachen, deen et hinnen erlabe soll, méi kloer hire Liewensprojet bzw. hire professionnelle Projet fir sech erauszefannen. D’ADEM, den SNJ, d’ALJ an den Aarbechtsministär sollen heifir enk zesummeschaffen.

Mir wëllen och d’Coopératioun tëschent der ADEM an dem Centre National de la  Formation Professionnelle Continue verbesseren, fir dass d’Orientatioun vun deene Jonken, déi eng Léier wëlle maachen, verbessetr gëtt an déi Jonk net a beruflech Sakgaasse geroden.

Wat d’Senioren ubelaangt, wëlle mir grad am Alter den taux d’emploi zu Lëtzebuerg erhéijen, deen 2012 just bei 56% fir déi Alterskategorie tëschent 55 a 59 Joer loung. An deem Alter gehéiert een net zum alen Eisen. An an deem Alter huet een esouvill Kompetenzen accumuléiert, déi mir als Gesellschaft an déi d’Entreprisen och ganz gutt gebrauche kënnen.

Dofir wëlle mir d’Iddi vum Tutorat an den Entreprise bzw. déi benevol Aarbecht vu Senioren ënnerstëtzen grad esou wéi e méi flexiblen a fléissenden Iwwergank vum Berufsliewen an d’Pensioun. Déi verschidde Préretraiten, déi mir an eiser Gesetzgebung hunn, wëlle mir dann och mat de Sozialpartner diskutéieren a reforméieren. Och den amendéierte projet de loi iwwert de Reclassement wëlle mir séier adoptéiere loossen. 

Här President, 

Schoul, Famill, Aarbecht si wichteg Facteure fir d’Cohésioun an eiser Gesellschaft. Et ginn awer zu Lëtzebuerg eng Rei Leit, déi vun der Cohésioun ausgeschloss sinn, Leit mat spezielle Bedürfnisser wéi z.B. déi Gehörlos, d’Malvoyanten, Leit am Rollstull oder mat psychesche Krankeeten. Si stoussen op Barrièrë fir wierklech integréiert ze sinn. D’Ëmsetzung vun der UNO-Conventioun ass méi wéi néideg. Eng permanent Verbesserung vun hirem Alldag gehéiert zu de Bestriewunge vun dëser Regierung.

An de leschte Joren ass e Facteur dobäi komm, deen eis vill Schwieregkeete schaaft, de Logement.

De Logement dreift eis Gesellschaft auserneen, si trennt d’Leit an déi, déi et sech leeschte kënnen an déi déi et sech net oder nëmme schwéier, oder net méi leeschte kënnen.

Si trennt d’Leit an déi, déi hunn, an an déi, déi net kréie kënnen.

De Logement léist awer och en enormen Drock aus op d’Léin an domadder op eis Economie. Wann d’Halschent oder méi vum Loun muss geaffert ginn, fir en Daach iwwert dem Kapp, dann ass et kloer, dass ee mat engem Mindestloun net méi iwwert d’Ronne kënnt.

Fir dem Problem vum Logement bäizekommen huet dës Regierung sech vill virgeholl.

Si wëll dem Problem virun allem massiv iwwert de Wee vun der Offer entgéintwierken.

Mir hunn eis dofir 4 Zieler virgeholl: Bauland mobiliséieren, Sozialwunnengen a Wunnengen à coût modéré massiv ausbauen, de pacte logement an de paquet logement iwwerschaffen an dann d’Subsidienpolitik nei ausriichten.

D’Bauland mobiliséiere wëlle mir virun allem iwwer dräi Weeër maachen: Eischtens doduerch, dass mir Terrainen déi an ëffentlecher Hand sinn a generell déi bestehend bebaubar Terrainen a Baulücken viabiliséiere wëllen. Zweetens doduerch, dass mir Terrainen déi ëmklasséiert gi bzw. elo duerch de Plan sectoriel Logement als Bauland definéiert gi sinn, ënner anerem iwwer Baulandverträg an d’obligation de construire och op de Marché brénge wëllen. Mir wëllen och dass déi ëffentlech Acteuren, notamment d’Gemengen, e méi aktive Rôle um marché immobilier a foncier spillen.  An drëttens, doduerch dass mir do wou et méiglech ass Prozedure vereinfachen an acceleréieren.

De Fonds du Logement an d’Société Nationale des Habitations à Bon Marché wëlle mir evaluéieren a reforméieren mam Zil fir méi Dynamik a Rendement ze kréie bei der Créatioun vun Sozialwunnengen - fir ze verlounen an ze verkafen - bzw. vu Wunnengen à coût modéré. D’Gemenge sinn dobäi de wichtegsten Acteur. Dofir wëlle mir si ënnerstëtze fir Sozialwunnengen ze schafen, a mir wëllen hinnen do an Zukunft déi néideg Gelder a Berodung zur Verfügung stellen. Och d’privat Initiativ wäerte mir erunzéien fir d’Constructioun vun de Sozialwunnengen. Well nëmmen zesumme packe mir et fir déi enorm Zuel u Wunnengen, déi an de kommende Joren mussen entstoen, och tatsächlech geschafen ze kréien.

Mir wëllen doriwwer eraus och en besseren soziale Suivi vun de Clientë vum Fonds du Logement assuréieren zesumme mat den offices sociaux. An dësem Kontext sief och gesot, dass mir drun denke fir d’Agence immobilière sociale weider auszebauen.

D’Instrumenter vum bail emphythéotique a location vente wëlle mir weider förderen. Déi sëlleche Subsidien, déi et am Moment am Beräich vum Logement gëtt, huele mir op de Leescht a strukturéiere si nei opgrond vu sozial selektiven an durable Critèren.

A mir wëllen dann och e richtegen Altbausanéierungsprogramm opleeën, wou mir engersäits als staatlech a kommunal ëffentlech Hand selwer eis Gebeier an d’Rei setzen an anerersäits de Leit an den Entreprise wëllen iwwer alternativ Finanzéierungs- a Virfinanzéierungsmechanismen zesumme mat de Banken an enger Klimabank ennert d’Äerm gräifen. Dat ass gudd fir eis CO2-Bilanz. Dat ass awer och gutt fir d’Leit an d’Entreprisen, déi déi Aarbechten hei kënne maachen an dat schaaft och Dausende vun neien Aarbechtsplazen.

Ech konnt elo nëmme kursoresch an net integral iwwert déi vill Mesure goen, déi mir am Koalitiounsaccord proposéieren.

Kloer ass awer, dass mir eis vun dëser Politik en neien Schwong an der Logementspolitik erwaarden.

Jonk Leit a Familljen sollen eng fair Chance op en Daach iwwert dem Kapp kréien.

Well Wunnen ass e Recht an dierf kee Privileg bleiwen. 

Här President, 

Verantwortung fir eis Zukunft iwwerhuelen, heescht net nëmmen eise Kanner kee Scholdebierg hannerloossen. Wat fir eis Finanzgestioun gëllt ass och richteg am Ëmgank matt eise Ressourcen, mat eiser Emwelt, eisem Waasser, eiser Loft. Och hei gëllt de Prinzip vun der Nohaltegkeet, an Nohaltegkeet bedeit och ëmmer Kohärenz tëscht all de Politikfelder.

Nohaltegkeet ass fir dës Regierung e wichtegt a vielschichtegt Konzept. E Konzept an dat wirtschaftlech Dimensioune grad esou afléissen ewéi sozialer, kultureller an ekologescher. Verantwortlechen Ëmgank mat eise Ressourcë fänkt mat ëmfassender Informatioun a Partizipatioun un. Duerfir mécht dës Regierung eng Evaluatioun vum Fonctionnement an der Intaractioun vun alle Bestanddeeler vum 2te Plan national pour un développement.

Fir eis ass eng méiglechst breet Partizipatioun vun alle Bierger wichteg. Hei wéi an anere Beräicher heescht et Politik zesumme mat de Léit ze gestallten, Politik fir de Bierger ze maachen. Mir setzen an Zukunft op den Nohaltegkeets-Check fir all wichteg Décisiounen.

Duerfir wëlle mir och eng breet Diskussioun iwwert déi weider Entwécklung vun eisem Land, eng Diskussioun bei der keen ausgeschloss däerf sinn. De Comité économique et social an och de Conseil Supérieur pour un développement durable hunn hei wichteg Viirarbecht geleescht. Den écologeschen Impakt soll an Zukunft afléissen an d’Bewertung an d’Opstellung vun engem globalen Indicateur du bien-être.

De Prinzip vun der Nohaltegkeet fënnt och säin Nidderschlag bei der noutwendeger Stéierreform déi sozial, ekonomesch an ekologesch Objektiver matenee verbanne wäert.

Dës Regierung wäert dem Aménagement du territoire eng néi Wichtegkeet ginn. Responsabel Politik an deem Bereich bedeit fir eis och regional an dezentral Entwécklung; Proximitéit vu Schaffen, Wunnen a Liewen an domatt enger besserer Liewensqualitéit unzestriewen an ze förderen.

Aménagement, Mobilitéit, Ëmwelt a regional Entwécklung mussen zou neie Synergien zesummenwuessen, grad ewéi mir eng ausgeglache Verdeelung vun den ekonomeschen Aktivitéiten an dem Wunnraum iwwert den Territoire ustriewen. Dëst Ziel wëllen a waerte mir zesumme mat de Gemengen usteieren an ëmsetzen.

Zënter 2004 schaffen elo verschidde Ministären un de plans sectoriels fir den Transport, de Wunnengsbau, der Landschaftsfleg an d’Aktivitéitszonen. D’Regierung iwwerpréift elo kurzfristeg d’Konformitéit vun dëse sektorielle Pläng matt de lignes directrices vum Aménagement an dem Imperatif vun der nohalteger Entwécklung. Esoubal dat geschitt ass ginn dës Pläng publizéiert, fir si matt alle Betraffenen ze diskutéieren an ze analyséieren, éier si definitif ugeholl ginn. Mir brauche Planungssécherheet, mir brauche séier kloer Indikatiounen, wéi mir eist Land wëllen entwécklen a wou mir an Zukunft histeieren.

Eist Land entwécklen heescht och eng Äntwert op d’Fro vum Transport an der Mobilitéit ginn. Eist Objektif ass e gudden ëffentlechen Transport, eng konsequent Integratioun vun ëmfaassende Mobilitéitskonzepter bei der Erschléissung vun neie Bauzonen, ëffentleche Gebeier, Fräizäit- oder Aktivitéitszonen. Mir wëllen op e System histeieren, wou e Véierel vun allen Déplacementer de Critère vun der mobilité douce an dem ëffentlechen Transport entspriechen.

Doniewt baue mir konsequent a prioritär den Tram an den Zuchréseau aus. Dës Regierung wëllt alles drusetze fir eng schnell Extensioun vum Tram a Richtung Findel, Howald, Cloche d’Or an Zéisseng méiglech ze maachen.

Mobilitéit a weider Entwécklung fir eis heescht och eis besser ubannen un d’Grenzregioun. Hei huet den Zuch eng wichteg Roll ze spillen, grad ewéi wann et heescht eist Land un déi grouss international Reseauen unzeschléissen. Mir wäerten alles drusetze fir d’Verbindungen a Richtung Bréissel ze verbesseren, a méiglechst gutt Liaisounen un den Eurostar an Thalys Réseau ze garantéieren an eisen Uschloss un den däitschen ICE Reseau ze verstäerken.

Eisen Autobunns- a Stroossereseau musse mir do verstäerken wou et noutwendeg ass a gläichzäiteg bannent den Agglomeratiounen dem Transport en commun méi eng grouss Prioritéit ginn, d’Elektromobilitéit an d’ouce Mobilitéit, besonnesch op deene kuurze Strecken, konsequent weiderentwéckelen.

Et heescht awer net nëmmen d’Mobilitéit vun de Bierger ze assuréieren. Lëtzebuerg ass och e Wirtschaftsstanduert dee mir wëllen ausbauen an och am Wuerentransport heescht et méi performant a gläichzäiteg méi ëmweltbewosst ze ginn. De weideren Ausbau vun der CFL-cargo an de multimodalen Infrastrukturen zou Betebuerg a Mertert kënnt dobäi eng besonnesch Bedeitung zou. Hei heescht et déi Efforten, déi mir maache fir e wierklecht Logistik-Standbee fir eis Ekonomie ze entwéckelen duerch adequat Infrastrukturen ze ënnerstëtzen. Dozou gehéiert och den Ausbau vun den Aktivitéiten um Findel. Dës Regierung ass drop beduecht d’Liewensfähegkeet an d’Konkurrenzkraaft vun eiser Dier zur Welt fir eis Betrieber an eis Bierger ze erhalen an ze stäerken, an awer d’Nuetsvolen op e Minimum ze reduzéieren.

Nohaltegkeet fir de Staat heescht och, an d’Qualitéit vu senge Gebeier ze investéieren. Et gëtt en enorme Spuerpotenzial an eise Gebeier a Wunnegen. Méi nach, hei besteet net nëmmen d’Méiglechkeet vill Energie a Käschten anzespueren, mee doniewt och nach vill Arbechtsplazen a Kompetenz ze schafen.

Vill Leit hesitéieren awer an Energiespuermoossnahmen ze investéieren, well si dat ze komplizéiert fannen oder awer och well hinnen dofir déi néideg Moyenë feelen. Dat ass awer am wierkleche Sënn vum Wuert op der falscher Plaz gespuert. Mir mussen eis aus der Fal vun den heigen Heizkäschte befreien: de Staat grad esou wéi d’Familljen.

Dës Regierung wëllt duerfir eng Klimabank schafen, déi Projeten am private Beräich ewéi fir Entreprisë ka finanzéieren, déi e wesentleche Bäitrag droe fir eis Energiebilanz no ënnen ze drécken.

D’Objektiv dat déi europäesch Direktiven iwwert Energieeffizienz eis virginn ass eng Reduktioun vum Energieverbrauch em 20% bis 2020. Dëst Zil musse mir erreechen. Mir wëllen dësen Effort och dofir notzen am Bau an am Handwierk nei Arbechtsplazen ze schafen an dës Arbechtsplazen iwwert déi agespuerten Energie zum groussen Deel ze finanzéieren.

Bei dësem Projet gewënnt jiddereen: eis Ëmwelt an eise Klima, eisen Arbechtsmaart an eis Wirtschaft an net zulescht och eise Staatsbudget.

Lëtzebuerg wëlle mir op dësem Wee zou engem Kompetenzzentrum an der Groussregioun fir nohaltegt Bauen a Renovéiere maachen.

De Staat wëll och hei mam gudde Beispill virgoen an an der Zukunft nach just grouss Gebeier als Passifgebeier autoriséieren.

Doniewt hu mir als Zil bis 2020 opt mannst 11% vun eisem Energieverbrauch aus erneierbaren Energien ze decken. Dat ass eng ganz grouss Erausfuerderung. Och hei kann d’Klimabank e wichtege Bäitrag liwweren ouni op Steiersouen zréckzegräifen.

Klimaschutz, Energieeffizienz an d’Promotioun vun erneierbaren Energië sinn och Ziler, déi mir op europäeschem Plang konsequent förderen a besonnesch während eiser Présidence vun der Unioun zou eisen diplomatesche Prioritéiten ziele wäerten.

Mir gesi kee Konflikt tëscht nohalteger Entwécklung an economescher Réussite, au contraire. Effizienten Ëmgank mat eise Ressourcen ass och e Schlëssel zum wirtschaftlechen Erfolleg. Wesentlechen Undeel dorun hunn och gutt, transparent an efficace Prozeduren. D’Simplification administrative an d’Verkierzung vun den Délaië sinn och am Beräich vum Ëmweltschutz eng Prioritéit vun dëser Regierung grad ewéi och d’Harmoniséierung an d’Vereinfachung vum Ëmweltrecht. Dat awer net op Käschte vum Fong oder de Rechter vun de Bierger, mee op Käschte vun net noutwendeger Bürokratie.

Am Beräich vum Commodo heescht dat, déi noutwendeg Reformen ze maachen, ouni de Schutz vun der Ëmwelt an d’Rechter vun de Bierger ze beeinträchtigen. Fir dat Zil ze erreechen, schafe mir eng Reform vun der Nomenclature vun de classéierten Etablissementer aus, fir datt d’Verwaltung d’Zeit an d’Moyenen huet sech ëm déi Projeten ze këmmeren, déi riskéiere wesentlechen Afloss op eis Ëmwelt ze hunn.

Mir engagéieren eis och kuerzfristeg endlech all déi fehlend Reglementer auszeschaffe fir datt Investisseuren a Privatleit kënnen op Planungsécherheet zielen.

Fir eng besser Gestioun vun de Waasserressourcen ze garantéieren gëtt d’Waasserverwaltung an dem MDDI integréiert an hire Rôle an der Berodung gëtt verstäerkt.

D’Arbechtsweis vum Ëmweltfong gëtt vereinfacht an no transparente Critèren organiséiert. Ferme Délaië gi fir d’Analyse an d’Décisioun vun de Projetë festgeluecht. Konsequent Investissementer sinn noutwenneg fir och an Zukunft d’Qualitéit vun eisem Drénkwaasser ze garantéieren. Duerfir ginn d’SEBES Installatiounen zou Eschdorf komplett neigebaut.

Déi korrekt a fristgerecht Ëmsetzung vun den europäeschen Direktiven an internationale Konventioune gehéiert zu de Selbstverständlechkeete vun dëser Regierung. Mir kënne Besseres matt eise Steiersouen ufänken, ewéi Strofen op Bréissel ze iwwerweisen, well mir Joren am Verzuch si fir déi Engagementer déi mir agaange sinn och anzehalen.

Mir mussen eis awer och ëm d’Sënnen aus der Vergaangenheet këmmeren. Dat gëllt besonnesch am Beräich vun der Buedemverschmotzung. Fir an der Zukunft auszeschléissen dass d’Allgemengheet fir d’Käschte vu Sanéierunge muss opkommen, schafe mir en neien Dekontaminatiounsfong, deen nom Prinzip vum Pollueur Payeur finanzéiert gëtt a verstäerken déi entspriechend Bestëmmungen am Ëmwelthaftungsgesetz. 

Déi Reformen déi an de leschte Joren am Beräich vun der Gesondheet ugefaange goufen, wäerte mir konsequent weiderféieren. Si stäipe sech op kloer Wäerter an Ziler. Den universalen Zougank zou heichwäertege Gesondheetsservicer am Respekt vu laangfristeg ofgesechérten Budgetë steet dobäi am Mëttelpunkt.

Mir kennen d’Erausfuerderungen. Dozou zielen: d’Auswirkunge vun der Finanzkris, eis Populatioun, déi méi al gëtt, déi rapid Entwécklung vun neie medezineschen Technologien an den noutwendege präventive Charakter vun eiser Gesondheetspolitik. Eis Gesondheetspolitik fir déi kommend Jore baut dofir op efficace Investissementer an optimal Formatiounen a Weiderbildung.

Dëes Regieung ass gewëllt déi Reformen aus der vergaangener Legislaturperiod weiderzeféieren an do ze kompletéiere wou et noutwendeg ass. Zu de Gesetzer déi méiglechst schnell färdeg gestallt solle gi gehéieren d’Gesetz iwwert d’Rechter vun de Patienten, d’Gesetz iwwert den Psychothérapeute, d’Gesetz iwwert Laboratoiren an d’Moderniséierung a Vergréisserung vun der ZithaKlinik am Kader vun der geplangter Fusioun an ënnert der Virgab vu Spezialiséierungen op deene verschiddene Siten.

D’Regierung ass bestrieft fir: - déi bescht Qualitéit vun de Soinë fir jiddereen ze garantéieren, - verstäerkt an d’Préventioun ze investéieren, - de Soins primaires Prioritéit ze ginn, - Patienten a Prestatairen ze responsabiliséieren.

All Centime dee mir an d’Préventioun investéiere mécht sech duebel bezuelt: Mir erhalen d’Gesondheet a vermeide Käschte fir oft déier a laangwiereg Behandlungen. Duerfir schaafe mir e spezielle Fonds pour la Santé, deen iwwert eng Taxe op gesondheetsschiedleche Substanze finanzéiert gëtt.

D’Aus- a Weiderbildung vum medezinesche Personal bleift eng Prioritéit. Déi post-universitaire Spezialiséierung vun de Généraliste gëtt duerfir fest an de Kader vun der Uni Lëtzebuerg agebonnen.

Wat d’Spideeler ugeet huet d’Regierung eng Eenegung iwwert déi global Budgetsenveloppe fonnt, bis datt, virun Enn vun der Legislaturperiod, e Financement à l’activité agefouert gëtt. Duerfir ass et wichteg datt - d’Dokumentatioun iwwert medezinesch Aktivitéit agefouert gëtt, - Gestioun vun de Spideeler verbessert an - eng global Fakturatioun assuréiert ass.

Zou enger méiglechst gudder Gouvernance vun de Spideeler gehéiert och d’Collaboratioun op regionalem an nationale Plang,  grad ewéi eng ausgeglache Verdeelung vun de Spidolsinfrastrukturen iwwert eist Land. Aus dëser Ursaach triede mir a fir de Bau vum neieSpidol zu Esch/Raemerich, an och vun der Ëmweltklinik um Site Nidderkuer vum CHEM.

Och d’Liewesenn muss medezinesch begleet sinn. Dozou gehéieren esouwuel d’Palliativmedezin wéi d’Euthanasie, déi komplementar sinn. Hei wéi an der Recherche leien déi ethesch an déi medezinesch Froe besonnesch no beieneen. Duerfir wäert dës Regierung d’Evaluatioun vun der Palliativmedezin, déi fir 2015 geplangt ass, op déi komplett Besoinë vum mënschewierdege Liewensenn ausdehnen.

Wat eis Krankekeesen ugeet setzt dës Regierung alles dru fir d’Evolutioun vun de Käschten an de Grëff ze kréien. Wa mir do näischt ënnerhuele si mir spéitstens 2015 aus dem finanzielle Gläichgewiicht an dat ass fir eis keng Optioun. Spuerpotential, ouni missen op d’Leeschtunge fir d’Assuréen anzewierken, fannt dir  - bei enger méi strikter Applikatioun vun de références médicales, esou datt duebel oder méifach Analysen oder Akten ewechfalen, - bei dem Zesummeleeë vun den Informatikservicer vun de Spideeler, - der Qualitéitskontroll, - de Laboen...

Spuerpotential gëtt ett och duerch eng besser prise en charge vun de Patienten an der Rehabilitatiouns- an Convaleszensphas an deenen enspriechende Strukturen, wat d’Spideeler entlaascht, grad ewéi bei de Soins à domicile.

Op Grond vum rezente Rapport vun der Inspection Générale de la Securité Sociale wäerte mir déi proposéiert Mesuren ëmsetze fir déi Strukturmesuren ëmzesetzen, déi eis hëllefen och hei d’Evolutioun vun de Käschten an de Grëff ze kréien. D’Zil vun de Flegeversécherung muss et bleiwen déi Servicer a Prestatiounen unzebidden, déi en wierdegt an autonomt Liewen an dem gewinnte Kader erméiglechen.

Bei de Pensiounskeesen hale mir un deem bestehende Finanzéierungsmodell fest, dee jo op der Universalitéit an der Solidaritéit berout. D’Reform vun 2012 huet e wichtege Schrëtt a Richtung finanziell Konsolidatioun gemaach. Wichteg bleift d’Iwwerpréiwung, all 5 Joer, vun der aktuarieller Situatioun vun eisem Pensiounssystem, esou datt meijlech Deséquilibre fréizäiteg erkannt ginn an och déi noutwendeg Mesurë kënne geholl ginn. Mir mussen awer iwwert weider Mechanismen nodenken am Beräich vum Anti-cumul, iwwert Incitatioune fir d’Leit méi laang an der Aarbecht ze halen, oder Deelzäitaarbecht mat Deelpensioun ze kombinéieren.

Dës Regierung ass och iwwerzeegt, datt d’Gesetz vun 1999 iwwert d’Zousatzpensioune muss iwwerschafft ginn, notamment fir d’Gläichbehandlung vun de Fräiberuffler matt de Salariéen ze garantéieren. An deem Kontext musse mir och endlech d’Direktive vum 20. Dec 1996 iwwert d’Gläichbehandlung vu Männer a Fraen an der Securité Sociale ëmsetzen. 

Kultur ass e Basiselement vun all demokratescher, moderner, oppener, toleranter a solidarescher Gesellschaft. D’Fräiheet vun der Kultur an d’Diversitéit vum artistesche Schaffen, ënnersträicht déi humanistesch Valeurë vun enger multikultureller Gesellschaft. Kultur ass e wichtegen Integratiounsfaktor an eiser Gesellschaft. 

An der Kulturpolitik wäerte mer eis eng kloer Strategie ginn, e sougenannte “Kulturentwécklungsplang” gëtt opgestallt, deen d’Prioritéiten an der Kulturpolitik op allen Niveauen definéiert. 

Mir wäerten eis eng Kulturgouvernance ginn déi net nëmmen eng Analys vum Fonctionnement vun de Kulturinstitutiounen an dem Ministär bëinhalt, mee och Transparenz an d’Erstelle vu klore Regelen an der Subventiounspolitik wäert festhalen. 

Mir sinn houfreg op eis Kënschtler. Mir engagéieren eis, eis Kulturschaffend an hir Wierker international besser ze promovéiere fir dass si och do déi Unerkennung kréien déi si verdéngen. Als Kulturbotschafter kënne si desweideren den Image vun eisem Land positiv matdeveloppéieren. E gudde Bewäis wéi Kultur zum positiven Image vum Land bäidréit ass de Präis dee mir leschte Week-end fir “The Congress” kritt hunn. 

An der Edukatioun ginn déi kulturell Aktivitéite fir d’Schüler verbessert. Zesumme mat de Schoule wëlle mer datt déi kreativ Talenter vun eise Kanner optimal stimuléiert ginn an hir Imaginatioun weider gefördert gëtt. 

Här President, 

Dës Regierung wäert och dofir suergen, datt d’Stëmm vu Lëtzebuerg an der Welt weiderhi gehéiert gëtt an datt eisen Afloss an der Europäescher Unioun an der Welt dee bleift, deen eis et erlaabt eis Interesse wierksam ze vertrieden. Mir hunn dat elo e Joer laang als Member vum Conseil de Sécurité bewisen a mir féieren dës engagéiert a responsabel Politik och an der zweeter Hallschent vun eisem Mandat weider.

Mir préparéieren eis elo fir déi grouss Aufgab, déi am zweeten Hallefjoer 2015 op eis zoukënnt, wa mir d’Présidence vun der Unioun erëm iwwerhuelen. D’Zesummenaarbecht an der Unioun stäerkt eist Land an eis Economie. Duerfir gëtt et fir dës Regierung keng Alternative zou enger méi enker Integratioun a méi Zesummeschaffen an der europäescher Unioun. Mir wëssen als klengt Land besonnesch gutt, dass méi Integratioun gutt ass, net nëmme fir d’Zukunft vun Europa mee och vu Lëtzebuerg.

Duerfir setze mir eis a fir e staarkt, demokratescht, solidarescht an och ekologescht Europa, dat seng Diere fir déi europäesch Länner ophällt, déi eis Wäertvirstellungen an demokratesch Prinzipien deelen.

Déi aktiv Aussepolitik, déi dës Regierung wäert bedreiwen huet dobai ëmmer eis politesch, ekonomesch, kommerziell a kulturell Intérêten am A. Duerfir wäerte mir eise Reseau vun Ambassaden, Konsulater an Handelsbureauen op deene Plaze verstäerken, déi fir eis Ekonomie vu Bedeitung sinn an Opportunitéite bidden an duerch eng offensiv Diplomatie économique de Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg ënnerstëtzen an hëllefen ausbauen.

Méi eng enk Zesummenaarbecht striewe mer och am Kader vun der Groussregioun un, a mir si frou, datt mir déi lescht Woch décidéiert hunn d’Sekretariat vun der Groussregioun op Lëtzebuerg ze kréien.

Dës Regierung bleift ferme engagéiert am Beräich vun der Kooperatioun, fir déi och an der Zukunft 1% vun eisem RNB zur Verfügung stinn. Mir maachen dat aus Solidaritéit mat deene Mënschen, déi net d’Chance haten an dem entwéckelten an demokrateschen Deel vun der Welt gebuer ze ginn. Mir maachen et awer och well mir wëssen datt et e starke Lien gëtt tëscht Entwécklung, Zukunftsperspektiven a Stabilitéit; grad ewéi tëscht Stabilitéit, Demokratie a Respekt vun de Mënscherechter. Mir maachen et also och fir eis selwer, well mer dëse Planéit deelen.

Nei Aufgaben sti virun der Dier. Mir hunn all zesumme remarquabel Fortschrëtter gemaach an der Bekämpfung vun der Armut an der Welt. Et heescht elo d’Objektiver déi mir eis als Weltgemeinschaft gesat hunn, matt den Exigenzë vun der Nohaltegkeet, der gudder Gouvernance an dem Respekt vun de Mënscherechter an Aklang ze bréngen.

Här President, 

Ech ka sécher net op all Aspekter vum Koalitiounsaccord agoen. 

Awer de Koalitiounsaccord selwer probéiert op all d’Aspekter vun eisem gesellschaftlechen Zesummeliewen anzegoen a kloer Ziler a Weeër ze proposéieren.

Mir wäerten an de kommende Wochen a Méint nach vill Geleeënheet kréien doriwwer an de jeweilege Fachberäicher ze diskutéieren.

Doriwwer eraus wäerte mir, fir d’Diskussioune weider ze objectivéieren, d’Procès-verbauxë vun de Verhandlunge selbstverständlech publizéieren. Mir froen och all déi Associatiounen, déi eis ugeschriwwen hu während der Negociatioun, em Erlabnis fir hir Propositiounen um Site vun der Regierung online ze setzen.

Mir offréieren doriwwer eraus der Oppositioun d’Méiglechkeet fir hir Iddiën a Virschléi, déi si hu fir z.B. d’Staatsfinanzen ze sanéieren, vun den zoustännegen Administratioune berechnen ze loossen. Mir wëllen net, dass eng gudd Iddi ënnerwee verluer geet.

Wat d’Struktur vun der Regierung ubelaangt, hu mir probéiert déi zentral Kompetenzen sou ze regroupéieren, dass mir e méiglechst héije politesche Wierkungsgrad an deenen Domainer erzilen.

A well mir déi horizontal Approche grouss schreiwen a well mir eis all zesumme responsabel spiere fir déi grouss Problemer ze léise wäerte mir och systematesch a regelméisseg iwwer d’Fortschrëtter an d’Problemer an de politesche Käerberäicher wéi z.B. de Finanzen, dem Chômage, dem Logement an d’Fortschrëtter bei der Réforme administrative um Niveau vun der ganzer Regierung diskutéieren.

Mir sinn an de leschten Deeg a Wochen oft gefrot ginn, ob dat, wat mir eis hei virhuelen, net zevill ambitiéis ass. Ob mir dat iwwerhaapt alles packen.

Ech muss iech soen, dass eist Land net wirklech de Choix huet.

Mir mussen dat alles packen.

Mir hunn eng Verflichtung, eng Responsabilitéit géintiwwer de Bierger an net ze vergiessen de künftege Generatiounen.

Dat wat mir haut net bereet sinn ze änneren an ze verbesseren, wäert duebel schwéier weie fir déi, déi muer no eis kommen.

D’Politik muss handelen.

Dat hu mir praktesch all am Wahlkampf gesot. Doriwwer ware mir eis eens.

An elo musse mir et och maachen.

Zesummen. Och d’Oppositioun muss hir Verantwortung iwwerhuelen.

Mir sollten dofir an Zukunft méi op dat kucken, wat eis eent fir dat ze maachen, wat mir fir d’Zukunft vun eisem Land musse maachen.

Dofir ass et sou wichteg, dass mir alles dru setzen, fir d’Leit, d’Zivilgesellschaft an d’Sozialpartner an engem echten Dialog méi staark an de politesche Prozess mat anzebannen.

Dofir ass et sou wichteg, dass mir eis Institutiounen an eis Strukturen am Staatsapparat moderniséieren.

Dofir ass et sou wichteg, dass mir d’finanziell Situatioun vum Staat redresséieren an neien, nohaltege Wuesstum schafen.

Dofir ass et sou wichteg, dass mir alles dru setze fir en harmonescht Zesummeliewen, den Zesummenhalt vun eiser Gesellschaft ze garantéieren.

Mir si keng Billerstiermer a keng Revoluzzer.

Au contraire. Mir wëllen mat eiser Politik al Griew zoutippen an net nei Griew opmaachen.

Jo. Mir wëllen de Leit kloer soen, wou mir d’Problemer gesinn a wat mir maache wëlle fir si ze léisen.

Mee, dat wat mir maache wëllen, setze mir enger ëffentlecher Diskussioun aus.

Mir setzen op d’Léisung vu Problemer an et geet eis net drëm fir ëmmer Recht ze behalen.

Mir setzen op d’Kraaft vun den Argumenter.

Mir sinn net bereet, net ze handelen.

Mir wëllen Ouverture, Responsabilitéit, Cohésioun liewen.

Dat si mir eis an de künftege Generatiounen schëlleg.

Dernière mise à jour