Déclaration de Romain Schneider sur la politique de coopération au développement à la Chambre des députés

"D’europäesch Joer fir den Développement wäert sech als rouden Fuedem duerch d’ganz Présidence zéien."

"Här President,

Dir Dammen an dir Hären Deputéierten,

Exzellenzen,

Dir Dammen an dir Hären,

Et ass ëmmer erëm wichteg ze ënnersträichen firwat dass mir zu Lëtzebuerg Entwécklungshëllef an humanitär Hëllef als en wichtegen Bestanddeel vun der lëtzebuerger Aussepolitik gesinn an firwat dass all Euro an dësen Politiken en Investissement fir d’Zukunft vun eis all ass.

Déi aktuell dramatesch Ebola Kris an Westafrika schéngt mer leider eng traureg Illustratioun ze sinn vun all deem, wat humanitär Hëllef an Entwécklungshëllef maachen missten. Et ass och en Beispill wat eis vrun Aen bréngt, wat et heescht an enger globaler Welt ze liewen mat all sengen Konsequenzen. Ebola ass ausgebrach an Länner, wou et kaum en funktionellen Gesondheetssecteur gëtt. Aarmut an Biergerkrich hunn gemaacht, dass et wéineg Dokteren ginn an wéineg geschoulten Personal an Kliniken ass, an dass et quasi un allem feelt. D’Leckt kennen oft nick an d’ Schoul goen, an hunn nick dat Elementaarstwëssen wat hinnen villäicht kënnt hëllefen, mat der Krankheet ëmzegoen. 10.000 Leckt sinn bis elo vun der Krankheet betraff, esou weit wéi mer wëssen. D’Halschent dovun, also ëm déi 5.000, si bis elo gestuerwen.

Aus enger Gesondheetskris entsteet elo fir eng ganz Regioun eng Ernährungskris, d‘Iesswueren ginn rar an deier, d‘Felder ginn nick ugebaut, den Handel fält zesummen, Investoren lafen fort. Demokratesch Prozesser, déi am gaangen waren Fouss ze faassen, kommen an d’Wanken, an wéi ëmmer an Krisen wann en Staat schwach ass, ginn et leider och nach der, déi dovunner profitéieren. Dat ass en Nährbuedem fir Trafiker vun allen Zorten, fir grouss Kriminalitéit an fir Extremismen. Deeler vun Westafrika verléieren Fouss vrun eisen Aen, an d‘international Gemeinschaft weess nick méi, wou usetzen fir ze hëllefen. D’Zukunft vun der ganzen Regioun ass domat an Fro gestallt. Eis Partnerlänner wéi z.B. den Mali kréien domat nach eng wegder Erausfuerderung ze meeschteren an engem schonns komplizéierten Ëmfeld.

Seit März schonns gëtt Lëtzebuerg humanitär Hëllef an der Ebolakris iwwert Acteuren, déi den Terrain kenne. Dat sinn esou wuel international Agencen, wéi d’ Weltgesondheetsorganisatioun, oder ONGen, wéi Médecins sans frontières. Si handelen an der Urgence an fannen eng desolat sanitär Situatioun an dësen Länner, wou den Développement batter gefeelt hott.

Wann Aarmut an Ennerentwécklung nick déi richteg Äntwert kréien, an dat zur Zéit, dann ass dat nick nëmmen dramatesch fir déi Leit an dësen Länner, mä et hott en Effekt op d‘Regioun, hir Zukunftsperspektiven an op eis all.

Aarmut an Ennerentwécklung sinn kloer global Erausfuerderungen, op déi mer all äntwerten mussen, och Lëtzebuerg. Entwécklungshëllef an humanitär Hëllef sinn dofir nick en Luxus, deen een sech leescht, wann et engem gutt geet, mä et ass en Deel vun der globaler Responsabilitéit, déi mir all ze droen honn. Humanitär Moyen kennen an der Urgence hëllefen, am Iwwergaang oder an der Präventioun, an sinn den Prinzipien vum internationalen humanitärem Recht ënnerluecht. Hinnen muss awer eng méi laangfristeg Entwécklungshëllef follegen fir dass Strukturen entstin, déi vun den Leckt gedroen ginn, an déi nohalteg Land an Leit selbstänneg wegder bréngen.

Den Premierminister hott an senger Ried vrun dëser Chamber den 14. Oktober nach eng Kéier ganz kloer bestätegt, dass Lëtzebuerg sech senger globaler Verantwortung bewosst ass. Mir beleeën dëst mat Akten, sief et am Sécherheetsrot zu New York, wéi um Terrain an Entwécklungsprojeten am Mali, Laos oder Nicaragua oder och nach duerch humanitär Hëllef an Syrien, Süd-Soudan oder Zentral Afrika.

Des Politik ass iwwert déi läscht 30 Joer gewoass an vun deenen verschiddenen Ministeren an Staatssekretären geprägt ginn, an dat parteiiwwergreifend. Ech sinn mer der Verantwortung bewosst, an wäert och an deem Sënn zielstreebech wegder foaren.

Iwwert d’Joeren hott Lëtzebuerg sech d’finanziell Mëttel ginn fir des Politik mat Engagement an Prévisibilitéit ëmzesetzen. Des Regierung hott an hirem Programm am Dezember 2013 fest geloacht, dass 1% vum RNB fir d‘ëffentlech Entwécklungshëllef zur Verfügung steet. Dat ass d’Basis fir den Budget 2014 an fir d’Joeren 2015-18. Vun dësen Enveloppe ginn ongeféier 85% vum Ausseministère géréiert, 10% vum Finanzministère an den Rescht vun aneren Ministèren. Dësen Proporz wärt iwwert déi nächst Joeren nick wesentlech änneren. Et ass och wegder festgeloacht, dass Mëttel fir den Klimaschutz zousätzlech zu der ëffentlecher Entwécklungshëllef zur Verfügung gestallt ginn.

Et ass iech villäicht opgefall, dass den Finanzminister op en speziellen Punkt higewisen hott am Budget 2015. D’Neiberechnung vum RNB fir 2015 hätt mat sech broacht dass d’ ëffentlech Entwécklungshëllef fir d’nächst Joer manner gewiescht wär wéi 2014. Fir dass deem nick esou ass, hott d’Regierung en Mindestmontant vun 323 Milliounen Euro fest geloacht ënnert deen den Budget esou wuel 2015 wéi an der Zukunft nick falen däerf. An budgetär nick esou einfachen Zäiten, ass dëst deen beschten Beweis dass d’Regierung zu deem steet wat se seet.

Här President,

Déi läscht Zäit ass vill an den Medien an vun den ONGen iwwert den Zukunftspak an d’Mesuren déi d’ Entwécklungshëllef betreffen, kommentéiert ginn. Hei an haut schéngt mir déi richteg Platz fir doriwwer méi Kloerheet ze schafen fir eventuell Malentenduen aus dem Wee ze raumen.

Et ass villäicht nëtzlech ze erënneren, dass d’Démarche vum Budget de nouvelle génération doran besteet fir mat manner Mëttel méi ze maachen, oder mat den existéierenden Mëttel méi effizient ëmzegoen. Wéi ech iech elo grad erkläert honn, gëtt den Budget fir d’ Entwécklungshëllef nick reduzéiert mä bléift stabel. Dat soll ewer nick  verhënneren, ons Méi ze ginn, ëmmer méi efficace ze schaffen, fir den Maximum vun ëffentlechen Gelder dohin ze féieren, wou se am meeschten gebraucht ginn.

2011 hun zu Busan all d’ Acteuren, staatlech an nick-staatlech, zesummen décidéiert fir en neien Partenariat fir méi Efficacitéit am Développement ze grënnen an eng Rei Prinzipien festzeleeën fir zu deem Ziel ze kommen. Dës goufen 2014 am Abrëll zu Mexico an enger Ministerkonferenz , wou ech fir Lëtzebuerg deelgeholl hunn, bestätegt, an et ass gekuckt ginn wat schonns erreecht gouf. Et hott mir wichteg geschéngt, dass och d ‘lëtzebuerger Kooperatioun sech an deem Kontext en éischten Aktiounsplang fir Efficacitéit gëtt. Eisen Plang soll d’ lëtzebuerger Kooperatioun dozou bewegen méi systemateschen Gebrauch ze maachen vun enger Rei Prinzipien, déi heeschen: Appropriatioun, Alignement, Transparenz, géigesäiteg Redevabilitéit, inklusiv Partenariater, esou wéi méi Koordinatioun an Harmonisatioun vun den Aktiounen um Terrain.

Méin Departement hott dësen Plang en Vuë vun der Debatt haut, vrun kuerzem ofgeschloss, an verëffentlecht. Dat Dokument weist wéi mir eis par rapport zu deenen Objektiver an Prinzipien stellen , an wou mir wëllen bis 2016 méi maachen.

D’lëtzebuerger Kooperatioun wëllt seng Aktioun gréisstendeels op déi äermsten Länner konzentréieren, déi sou genannten pays les moins avancés. Dofir wäerten mir och keen neien Programme indicatif de coopération mam Vietnam no 2015 ofschléissen, mä an en doucen Phasing out goen. Eis vietnamesesch Partner wëssen daat an zesummen kucken mir wéi, no méi wéi 20 Joer Entwécklungshëllef, an neien Beräicher eis bilateral Zesummenaarbecht gestäerkt kann ginn. Eis läscht Projeten, déi bis 2018/19 lafen, kennen hei eng wichteg Bréck sinn, z.b. besser Kontrollen am Finanzberäich oder gréngen Wuesstem. Des nei Opportunitéiten mussen natierlech vun aneren Ministeren an vum Privatsecteur opgegraff ginn. Mir sinn prett an der Transitiounsphase ze hëllefen. Am Salvador, wou och keen neien PIC méi wäert kommen, wäerten mir wegder Programmen ënnerstëtzen, déi deenen sozial äermsten aus dëser Bevëlkerung zu gutt kommen. Et däerf een jo nick vergiessen, dass och an Länner an deenen et lues an lues besser geet, nach arem Leckt, arem Communautéiten an arem Regiounen sinn. Hei ass natierlech och déi lokal Regierung ëmmer méi gefuerdert selwer an d’Sozialsecteuren ze investéieren. Den Cabo Verde ass och en pays à revenu moyen, mä ass duerch seng insularesch Situatioun an esou enger spezieller Lag, dass mir hei fir d’Period no 2015 en neien PIC virgesinn honn. D’europäesch Unioun hott dëser besonnescher Fragilitéit vum Cabo Verde als klengen Inselstaat am développement och an senger Programmatioun Rechnung gedroen.

Zu der Konzentratioun vun den Aktiounen gehéiert och, dass pro Partnerland eis PICen sech op 2-3 Secteuren konzentréieren, wou mir mengen dass mir eng Valeur ajoutée bréngen kënnen. Prioritär sinn hei Educatioun/Formation professionelle, Gesondheet an ländlech Entwécklung.

Den Genre, den Environnement an d’gutt Gouvernance, zu deem och Décentralisation gehéiert, sinn horizontal iwwergreifend Thematiken, déi sech duerch all Programmen wou et méiglech ass, déclinéieren. An deenen leschten Méint hunn mir d’ailleurs eis Strategien Gesondheet an Environnement iwwerschafft. Anerer sinn am Leescht, mä nach nick ofgeschloss.

Méi Efficacitéit heescht och, op sinn fir nei Partner an den Prozess mat eran ze huelen, esou wuel nei Donateuren, wéi och d ‘Roll vun der société civile an eisen Partnerlänner an déi vun Privatsecteur nei ze iwwerdenken. Mir schaffen séit kuerzem am Cabo Verde zesummen mat Brasilianeschen Experten an der Formation professionnelle. Dëst ass awer en Secteur wou mir nach nick genuch dem Privatsecteur zou schaffen. Muench Mol ass och nick genuch gemaacht ginn fir den Opbau vun klengen Entreprisen an eisen Partnerlänner ze förderen. An eisen Programmer am Senegal sinn lokal ONGen bei der Formulatioun mat u Bord gewiescht an si sinn och an der Exekutioun dobäi. Am Salvador hunn mir zesummen mat dem Ausseministère vun deem Land en Fong fir d’lokal ONGen opgesat, déi an der Educatioun an an der Gesondheet aktiv sinn. Mir hunn éischt Gespréicher an zentral Amerika fir eng trilateral Kooperatioun oder eng Kooperatioun sud-sud, well esou den Transfert vun positiven Experienzen deen kierzsten Wee goen kann.

Eis Programmes indicatifs de coopération sinn an all eisen Partnerlänner alignéiert un d’mëttel-an laangfristeg Développementsstrategien vun dësen Partner. Dat heescht dass eis Programmer sech an der Zeit an an den Prioritéiten dësen nationalen Strategien voll upassen. Domat ass geséchert, dass all Donateuren mat den Autoritéiten aus dem Partnerland un deem selwechten Strang zéien. Am Nicaragua gëtt den aktuellen PIC fir 2 Joer verlängert fir dann och den Planificatiounsperioden vun dësem Land ze entspriechen. Mir probéieren méi an méi eis un d’national Systemer ze halen, fir d’Finanzwéer, déi mir mat eisen Partner ginn, nick ze verduebelen an fir dëst Land nick administrativ mat speziellen Wënsch ze belaaschten an seng limitéiert Kapazitéiten heifir ze monopoliséieren. Mir ginn just am Cabo Verde den Wee vun enger sektorieller Budgetshëllef an der Formation professionnelle, mä hun kloer nick wëlles zu genereller Budgetshëllef iwwer ze goen weder am Cabo Verde nach soss iergendwou. Am Senegal sinn mir innovativ virgaangen fir den Finanzement vun eisen Programmen den Prozeduren vun den ëffentlechen Finanzen enk unzepassen. Mir hoffen dass aner Donateuren eisem Beispill follegen. Am Niger an der Regioun vun Dosso hëllefen mir der lokalen Autoritéiten hier ëffentlech Ausgabenschemaen an Prozeduren ze verbesseren. Nach zevill oft verlaangen Donateuren, dass parallel Mechanismen opgesat an geféiert ginn, anstatt dass déi lokal Kapazitéiten verbessert an gebraucht ginn.

D’ lëtzbuerger Kooperatioun probéiert mat hiren Partner bilateral an multilateral eng Prévisibilitéit ze garantéieren an en Maximum vun Transparenz ze bidden. Mat deenen multilateralen UN Agencen, déi eis an Saachen thematesch Prioritéiten am noosten stinn an mat deenen d’Kooperatioun positiv verleeft, goufen Accords de partenarait stratégique iwwert 4-5 Joer ofgeschloss. Déi bestëmmen den Kader, esou wuel finanziell wéi inhaltlech, vun eiser Zesummenaarbecht fir des Period an ginn esou der Agence en kloert Bild vun deem wat virgesinn ass. Des Démarche betrëfft esou wuel Agencen, déi gréisstendeels am Développement aktiv sinn, wéi d’OMS oder UNICEF, mä och humanitär Acteuren wéi den HCR oder den PAM. 30% vun der lëtzebuerger aide publique au développement kommen dësen Agencen zu gutt.

An Saachen Transparenz an Kontroll wëllen mir eis Evaluatiounsoarbecht vun der Kooperatioun erwegderen ob nei Beräicher, wéi zum Beispill d’Sensibilitatiounsaktivitéiten, oder méi horizontal Analysen, wéi z.B. dëst Joer eis Formatiounsaktivitéiten am Tourismus- an Hotellerieberäich weltweit.

Méi wéi bis elo wëllen mir eis mat aneren Donateuren coordinéieren fir gemeinsam méi efficace ze handelen an komplementar fir d’ Partner do ze sinn. Dat ass z.B. den Fall mat der Belsch am Senegal oder mat Dänemark am Niger. Mir sinn chef de file vun den Donateuren fir een Secteur am Burkina, am Cabo Verde, am Kosovo an och am Nicaragua. Mä mir kennen dat nach verdéiwen an dovunner profitéieren dass d’ gemeinsam Programmatioun vun der EU an den Memberstaten an des Richtung geet.

An eisen Partnerlänner ass et wichteg dass mir eis vill méi abréngen am Beräich vun der Fiscalitéit an dem Stäerken vun den lokalen Kapazitéiten fir besser d’Steieren anzedreiwen. Nëmmen esou kann en Partnerland seng Politiken à terme selwer an d’ Hand huelen, an dat mat eegenen Mëttel. Vrun 2 Joer hunn mer eis fir d’éischt um Programme “fiscalité et développement” vun der OCDE bedeelegt deen heizou bäidréit. Am Salvador ënnerstëtzen mer eng lokal ONG, déi sech fir méi Transparenz an den ëffentlechen Steiergelder an deem Land asetz an och vrun den läschten Präsidentenwahlen eng grouss Visibilitéit mat hirer Oarbecht hat. Dat sinn éischt Beispiller, mä et ka méi gemaacht ginn. Lokal Finanzressources mussen optimal zesummen mat externen investéiert ginn. Hei kennen Microfinanzmechanismen an Institutiounen e Roll spillen an och d’ Valorisatioun vun den Transferten vun den Immigranten. Am Cabo Verde hun mir gehollef den legislativen Kader fir d’Mikrofinanz opzestellen. An zentral Amerika kritt d’Regionalorganisatioun vun der Mikrofinanz Ënnerstëtzung fir innovativ Instrumenter anzeféieren, déi besser op d’Besoien vun den Leckt äntwerten.

Den Aktiounsplang fir méi Efficacitéit, deen mir eis ginn hunn, an deem seng Prinzipien an Objektiver ech elo graff mat Beispiller illustréiert hunn, soll während den Joeren 2014-16 ëmgesat ginn. Duerno muss dësen Plang sécher iwwerschafft ginn, fir den neien Gegebenheeten vum post-2015 Kader fir den Développement ugepasst ze ginn. Ech hoffen, dass bis dohin verschidden Schwachstellen déi an der Matrice vum Plang markéiert sinn, ënner anerem an eisen PICen, verschwannen. 

Ech wollt haut keng klassesch Beschreiwung vun eisen Partnerlänner maachen, well ech jo no all Commission de Partenariat an der Aussepolitescher Commissioun en Debriefing ginn iwwert eis Programmer an och iwwert den politeschen Dialog deen all Commissioun virausgeet. Et hott mir um Häerz geleeën, haut ze weisen an wat fir eng Zukunft ech  d‘lëtzebuerger Kooperatioun steieren wëll, an wéi d’aide publique au développement an der Zukunft nach méi gezielt, an méi efficace, dohin investéiert soll ginn, wou si deen gréissten Impakt an den beschten Effet Multiplicateur hott.

Här President,

D’Mesuren aus dem Finanzpak, déi d’lëtzebuerger ONGen betreffen, gehéieren zu dëser Efficienzdemarche. Dëst sinn Prinzipien, déi vun all den Acteuren aus der Kooperatioun akzeptéiert ginn. Des Mesuren mussen no Konsultatiounen mat den betreffenden ONGen an hirem Cercle nach an legislativ Texter verschafft ginn. Ech ginn dovun aus, dass mer an deenen Konsultatiounen verschidden Optiounen zesummen kucken an hier Effekter analyséieren. Dësen Prozess soll Ufank 2016 ofgeschloss sinn.

Den Prinzip vun enger verstäerkter Konzentratioun vun dem staatlechen Ko-Finanzement fir Projeten an den pays les moins avancés oder an den fragilen Staten schéngt mir berechtegt. Jiddereen versteet, dass Projeten an den BRIC Länner, ënner anerem Brasilien, Indien, oder an aneren pays à revenu moyen net d‘selwecht co-finanzéiert kennen ginn, wéi an Haiti, am Niger oder am Sudan. Hei wëllen mir nei Kategorien aféieren mat méi déiwen Tauxen. Am Moment muss eng ONG 25% Eegemëttel hunn fir en Projet an engem Partnerland, an 33% an all aner Länner. An engem Accord-cadre bréngt d’ONG 20% Eegemëttel, egal wat fir Länner betraff sinn. Ech mengen hei kann den Staat méi Differenziatioun aféieren, an Konsultatioun mat den ONGen. Muer gesinn ech d’ailleurs déi Responsabel vum Cercle fir hinnen dat am Detail ze erklären.

Am humanitären Beräich, esou wuel an der Urgence, wéi bei den Präventiven- an Transitiounsprojéen, sollen d’taux de cofinancement net geännert ginn. Erlaabt mer hei drop hin ze weisen, dass eis Strategie humanitaire iwwerschafft ginn ass, an dass conditions générales fir d’Zesummenarbecht mat den ONGen fir humanitär Aktiounen, am Dialog mat deenen Betraffenen, ageféiert ginn sinn.

Déi aner Mesure aus dem Finanzpak betrefft d’administrativ Fräien vun den ONGen zu Lëtzebuerg. Déi administrativ Fräien an den betraffenen Länner sinn an den Projeten selwer schonns dran. Also wat d’ administrativ Käschten zu Lëtzebuerg ubelaangen, esou géifen mir den Plafong fir dës Remboursementer em 3% erof setzen. Ech verstinn, dass dat gewëssen Reduktiounen vun Ausgaben ofverlaangt. Ähnlech Reduktiounen sinn och mat aneren Partner schonns ëmgesat ginn. Och den Fonctionnementsbudget vum Cercle, deen mir gréisstendeels finanzéieren, hat missen 2014 ganz liicht gekierzt ginn. Administrativ Käschten mussen iwwerall am Développement esou kleng ewéi méiglech gehalen ginn, fir dass en Maximum vun ëffentlechen an privaten Gelder um Terrain landt, do wou et gebraucht gëtt.

D’ Resultat vun deenen Mesuren ass nick fir d’ global Part vun eisem Kooperatiounsbudget deen d’ONGen kréien erof ze setzen, mä fir des Part méi op déi Aermsten ze konzentréieren.

Den Deel fir d’ONGen an der aide publique au développement, deen am Moment ongeféier 20% ass, an 16% fir d’ lëtzebuerger ONGen, gëtt also just anescht ausginn, anescht opgedeelt. Et muss een soen, dass och nei ONGen dobäi kommen, nei Accord-cadren ofgeschloss ginn, an dass et jo richteg muss sinn, dass jiddereen eng Part vun deem Kuch kann kréien.

D’ Kooperatioun ass no laangen Joeren vun duebeler Croissance an enger Phase komm, wou den RNB Pourcentage fir den Développement stabel ass, an wou Lëtzebuerg leider keen groussen Wiertschaftswuesstem hott, deen den RNB géif stäerken. Dat heescht mir mussen dat, wat eis als stabelen Budget garantéiert ass, méi genau programméieren. Och dat spillt mat an eiser Démarche fir no gréisst méiglecher Efficacitéit ze striewen.

Här President,

Dir Dammen an dir Hären Deputéierten,

Efficace Handeln an der Kooperatioun ass eng Sach. Eng méi grouss Kohärenz vun den aneren Politiken fir den développement ass op mannst grad esou wichteg. Et kann nick sinn, dass mat enger Hand geholl gëtt wat een mat der anerer Hand gëtt. Den Prinzip vun der cohérence des politiques pour le développement ass eis wuel bekannt, hien liicht engem an, well et eigentlech gesonden Mënscheverstand ass. Dësen Prinzip steet am Traité vun Lissabon fir d’europäesch Politiken an um nationale Plang ass en an eisem iwwerschafften Cooperatiounsgesetz vun 2012 ageschriwen. D‘Ëmsetzung vun dësem Prinzip ass awer nick esou einfach, well een muench mol tëschent kuerzfristegen an laangfristegen, nationalen an globalen Intérêten schwéier Arbitragen maachen muss. Den Kooperatiounsminister hott hei eng speziell Roll, och wann hien selbstverständlech net eleng décidéiert.

Seit Enn 2012 beschäftegt den interministeriellen Comité fir den Développement sech méi intensiv mat dem Thema vun der Kohärenz fir den Développement. D‘Memberen vun deem Comité hunn eng éischt Analyse vun der lëtzebuerger Politik am Beräich Bio-carburants gemaacht. Den Grupp konnt sech no längerem Gespréich am Konsens op eng Methode eenegen, wéi weider Themaen analyséiert ginn, an zu wat fir engem Resultater an Avisen den Grupp kommen kann. Des Methode ass natierlech der Ëffentlechkeet zougänglech, genau sou wéi d’Rapporten vun den Debatten vum Comité. Elo muss eng Lëscht vun Sujeten fir 2014/15 fest geluecht ginn.

D’interministeriell Debatten bréngen d’ Kohärenz fir den Développement an déi verschidden Ministèren an sollen mat sech bréngen, dass keng Positioun méi geholl gëtt ouni dass iwwert d’ Konsequenzen op Entwécklungslänner nogeduecht gëtt an des Analyse mat an den Décisiounsprozess eran geholl gëtt. D’lëtzebuerger ONGen an hiren Cercle erënneren eis regelméisseg un des Wichtegkeet. Dëst geschitt esou wuel am Dialog mat den Ministèren, dem interministerielle Comité wéi duerch d’ Publikatiounen vum Cercle. Den Barometer 2014 vun der Kohärenz ass hei en interessant Instrument.

Ech fannen et och wichteg dass mir an eiser nächster Présidence vum Conseil vun der EU an der zweeter Halschent 2015 des Kohärenz um Niveau vun der EU aktiv promovéieren an duerch Beispiller an deenen verschiddenen Conseilen illustréieren. Eng ganz Rei vun Virschléi vun der europäescher Kommissioun ginn dem Conseil mat enger Impaktstudie fir geloacht, wou och nom Prinzip vun der Kohärenz fir den Développement analyséiert gëtt, wat dësen Virschlag als méiglech Konsequenzen op Entwécklungslänner hunn kann.

Ech hunn mengen Ministerkollegen geschriwwen fir si unzespornen een vun hiren Themen ënnert dem Bléckwénkel vum Développement an der Kohärenz méi genau ze beliichten. Eng Rei hunn schonns positiv geäntwert an wäerten Migratioun an Développement, mä och Kultur, ICT oder Landwirtschaft an Développement an hiren Filièren behandelen. Des Aktioun placéiert sech och am Kader vun dem europäeschen Joer fir den développement, dat 2015 stattfënnt. Ech kommen spéider méi am Detail dodrop zeréck.

Här President,

Dir Dammen an dir Hären,

Entwécklung an nohalteg Entwécklung ginn mat Recht un Niveau vun den Vereenten Natiounen nach vill méi global behandelt. D’Millenium Développements Zieler vum Joer 2000 hunn d’ganz international Kommunautéit zesummebruecht fir an déi selwecht Richtung ze schaffen. Vill ass erreecht ginn: Iwwer déi lescht 20 Joer ass zum Beispill den taux de mortalité vun de Kanner ënner 5 Joer em t‘halschent gekierzt ginn. Dat heescht konkret dass all Dag em déi 17.000 Kanner gerett ginn! Den Ratio vun materneller Stierwlechkeet ass och global em 45% gefall tëscht 1990 an 2013. Antiretroviral Therapien hunn 6,6 Milliounen Menscheliewen gerett séit 1995, an et gëtt geschätzt dass den Doud vun 3,3 Milliounen Mënschen duerch Malaria konnt verhënnert ginn tëscht 2000 an 2012.

Déi positiv Resultater sinn awer ganz verschidden jee no Géigenden an et bleift nach extrem vill ze maachen. D’Länner all zesummen hunn dofir op der Konferenz vun Rio+20 am Joer 2012 décidéiert, dass si sech wëllten no 2015 nei an nohalteg Entwécklungszieler ginn. Des sollten d’Suite duerstellen vun den Millenium Développements Zieler an awer och déi 3 Dimensiounen, -ekonomesch, sozial an environnemental vun der nohalteger Entwécklung decken, an fir all Länner gülteg sinn. Domat hott d’international Gemeinschaft sech en Optrag ginn, deen extrem ambitiéis ass an deen bis zum Sommet vun September 2015 ofgeschloss sollt sinn. 

Säit deem hunn verschidden Gruppen an Comitéen zu New York zesummen gesiess fir Rekommandatiounen an eng Lescht vun méiglechen nohaltegen Entwécklungsobjektiver auszeschaffen. Si sollen sech op all Länner applizéieren an inklusiv an allen Hinsiichten sinn. Tëschent EU Memberen ass dëst Thema esou wuel bei den Développements- wéi och bei den Environnementsministeren opkomm an éischt Schlussfolgerungen fir eng EU Positioun sinn geholl ginn. An deem Kontext schaffen meng Service ganz enk mat deenen vum MDDI zesummen. D’ Ambitiounen an dësem Beräich ginn awer weit iwwert dësen Kader eraus an betreffen all Secteuren vun eiser Politik. Et geet jo hei nick nëmmen em den Ofbau vun der Aarmut an den Effekter vun der Klimaverännerung, mä hei sinn och ganz aner Themen am Spill, wéi dezent Aarbecht, universellen Accès zu den Gesondheetsservice, zu Waasser an Energie, wéi och Mënscherechter, Fridden an Sécherheet. Alles dat an nach vill méi dréit jo zu enger nohalteger Entwécklung bei.

Enn November/Ufank Dezember wäert den Secrétaire general vun den Vereenten Natiounen saïn Virschlag op den Dësch leeën, deen dann d’Basis ass fir déi intensiv Verhandlungen bis September 2015. Hei wäerten mir esou wuel zu New York, wéi och am Virfeld als EU Member missen Positioun huelen zu den nohaltegen Zieler, zu hiren méiglechen Resultater déi mir eis wënschen, an och zu den Indicateuren, déi hei néideg sinn, fir ze moossen, wat, wou, wéini Fortschrëtter gemaacht hott.

An dësem grouss ugeluechten Exercice muss d’Kooperatioun oppassen, dass d’ Interessi vun den schwaachsten Entwécklungslänner an vun deenen schwaachsten Gruppen an Kommunautéiten nick ënner d’Rieder kennt. Si hunn manner Kapazitéiten, wéi anerer fir sech Gehéier ze verschaffen an hunn spezifesch Besoinen, déi nick vergiess däerfen ginn. Mir hunn an deenen verschiddenen Fora d’Diskussiounen besonnesch och ënnert dësem Bléckwénkel suivéiert.

An eiser globaliséierter Welt sinn d’Responsabilitéiten sécher anescht verdeelt, wéi vrun 20, 30 Joer. Nei émergent Länner, wéi z. B. China, Brasilien an Indien, kennen haut hiren Deel vun Responsabilitéiten fir eng méi nohalteg Entwécklung droen. Dëst wäert een vun deenen schwieregsten Elementer an dëser Verhandlung sinn, an och an der Klimaverhandlung Enn 2015.

Et ass och wichteg voll ze akzeptéieren, dass d’Société civile an den Privatsecteur spezifesch Rollen hunn fir zu enger nohalteger Entwécklung ze kommen. Staate eleng hunn limitéiert Mëttel. Dës sinn mat den Privatmëttel intelligent ze kombinéieren, ouni dass déi spezifesch Responsabilitéiten vermëscht an verwëscht ginn. D’extrem Aarmut kann nick mat staatlechen Mëttel eleng bis 2030 ofgeschafft ginn. Hei, an och bei aneren Objektiver sinn all Instrumenter an Mëttel wëllkomm. Fir Lëtzebuerg behält awer d’ëffentlech Entwécklungshëllef an den Engagement en kruzialen Roll och an der Zukunft, besonnesch fir déi äermsten Länner, mä nick nëmmen. Et kann och en Ustouss sinn, fir aner Mëttel ze aktivéieren oder iwwerhaapt den Zougang dozou ze erlaben. D’Mikrofinanz ass eent vun dësen Méiglechkeeten, mä och aner Finanzinstrumenter, oder Assistance technique fir eis Partnerlänner, esou dass si besser vun den Méiglechkeeten vun den Entwécklungsbanken profitéieren. Eis gutt Zesummenaarbecht mat dem Finanzministère hunn mer an deem Sënn verstäerkt.

Parallel zu den Diskussiounen iwwert déi zukënfteg Objektiver vun der nohalteger Entwécklung leeft och eng hefteg Debatte op verschiddenen Niveauen iwwert den Finanzement dovunner. An dem Comité d’aide au développement vun der OCDE gëtt gekuckt, wéi d’Definitioun vun der ëffentlecher Entwécklungshëllef den neien Gegebenheeten ugepasst soll ginn. Hei sinn mir ganz virsiichteg an wëllen nick Äppel mat Bieren vermëschen. D’ministeriell Sitzung vum CAD Mëtt Dezember wäert richtungsweisend sinn. Dann gëtt iwwerloacht, wéi den globalen finanziellen Effort gemoosst soll ginn, deen jo néideg ass an och um Terrain existéiert, esou wuel vun Säiten vun den Donateuren wéi vun den betraffenen Länner selwer. Des Debatte ass zentral fir en méi ausgeglachen Partenariat zwëschen allen Länner ze grënnen. Dohannert sinn natierlech Interessi vun allen Zorten, Muecht Uspréch an Geldfuerderungen. Des komplizéiert Verhandlung gëtt parallel geféiert zu den nohaltegen Objektiver an soll virdrun, am Juli 2015 zu Addis Abeba op enger grousser Konferenz, ofgeschloss ginn.

Mir stinn also vrun engem Joer 2015 an deem fundamental nei Richtungen an der Entwécklungspolitik an an der nohalteger Entwécklung décidéiert ginn. Meng Mataarbechter hei zu Lëtzebuerg, an besonnesch och d’Kollegen an eisen stännegen Vertriedungen zu Bréissel, Genève an New York, sinn sech dëser Herausfuederung bewosst an schaffen ganz enk zesummen, och en vue vun der Présidence vun der EU. Den Dialog mat den ONGen an hirem Cercle fënnt regelméisseg zu dësen Themaen statt. Déi läscht Assisen vun der Kooperatioun, an sécher och déi nächst am Fréijoer wäerten des Thematik behandelen. Den Comité interministeriell fir den Développement gëtt och gebrieft wann nei Elementer do sinn.

Här President,

Dir Dammen an dir Hären,

Ech hunn elo schonns e poar vun den Erausfuerderungen vum Joer 2015 ugeschwat. Fir d’ lëtzebuerger Kooperatioun wäert dat eng ganz aktiv Zéit ginn.

Mir hunn d’Chance zesummen mat der lettescher Présidencë vun der EU an der europäescher Kommissioun d’europäescht Joer fir den Développement ze gestalten. Zu Riga fënnt den 9. Januar déi offiziell Ouverture statt. Hei ginn och Aktivitéiten lancéiert, déi am Dezember 2015 zu Lëtzebuerg ofgeschloss ginn. Et ass flott, dass een méi jonken an een méi alen Memberstaat vun der EU, Lëtzebuerg an Lettland, hei zesummen kommen an Experienzen austauschen.

Den Ben Fayot huet déi grouss Gentillesse fir eis als Ambassadeur vun dësem Joer ze hëllefen, dëst Konzept bekannt ze maachen an en Programm vun ganz verschiddenen Aktivitéiten zesummen ze setzen. Eist Objektiv ass natierlech den Publikum iwwert d’ Oarbicht an der Entwécklungshëllef ze informéieren an dofir d’Leckt ze sensibiliséieren. Et sollen awer bewosst nei Gruppen ugeschwat ginn, déi normalerweis nick direkt eppes mam Développement ze dinn hunn. Mir wëllen eisen Privatsecteur méi no un eis Partnerlänner erun bréngen zesummen mat der Chamber de Commerce an der BEI, awer och ze verstoen ginn dass dësen Secteur en Deel vum Développement ass an och hei Responsabilitéiten huet. Hei kommen mer deelweis op dat zeréck wat ech am Beräich post-2015 iwwert d’Roll vum Privatsecteur gesot honn.

Iwwer Kultur-an Sport sollen mir och Künstler an Sportler aus eisen Partnerlänner besser kennen léieren an verstoen. Den Velostour vum Burkina, deen an Afrika en equivalent vum Tour de France ass, seet eis näischt an mir ënnerschätzen d’Dak’Art, déi en wichtegen Rendezvous vun der afrikanescher zäitgenëssescher Konscht ass. Ech freeën mech nei Aspekter ze entdecken.

Zesummen mat den europäeschen Institutiounen wäerten Konferenzen an Rencontren stattfannen och z.B. an der europäescher Cour des comptes, wou d’Konten vun der Entwécklungshëllef duerchliicht ginn. Ech hat jo schonns eis Initiative ugesprach fir an den verschidden Formatiounen vum Conseil Themen ënnert dem Bléckwénkel vum Développement ze behandelen.

Aktivitéiten am Kader vun dësen Joer sinn och vun der Aussepolitescher Commissioun vun dëser Chamber virgesinn.

D’europäescht Joer fir den Développement steet ënnert dem Motto “Eis Welt, eis Zukunft, eis Dignitéit”. Mir leit ganz besonnesch drun deen leschten Deel vun dësem Motto an den Virdergrond ze bréngen. Dignitéit ass dat, wat mënschlech d’Differenz mécht, egal wéi d’ wiertschaftlech, sozial oder finanziell Gegebenheeten senn.

Här President,

Natierlech ass d’zweet Halschent vun 2015 och geprägt vun der lëtzebuerger Présidence vun der EU. Séit dem Akraafttrieden vun Vertrag vun Lissabon sinn d’Chargen fir des Présidence anescht verdeelt, wéi 2005. Den Conseil vun den Développementsministeren gëtt vun der Aussepolitescher Héijer Représentante, der Madame Mogherini, presidéiert. Dësen Conseil gëtt awer nach op Aarbechtsniveau ganz vun der présidence tournante virbereet an enker Zesummenaarbecht mat dem Service extérieur an der Commissioun. Domat ass deen Exercice nick onbedengt méi einfach ginn.

Mat den italieneschen an letteschen Kollegen ass den Trio-Programm fir déi 18 Méint déi eis 3 Présidencen ausmaachen preparéiert ginn. Eis 6 Méint wäerten sécher geprägt sinn vun deenen zwou groussen Konferenzen, déi éischt iwwert den Finanzement vum Développement am Juli zu Addis Abeba an dann den Sommet zu New York Enn September wou den neien Kader mat den nohaltegen Entwécklungsziler fir no-2015 bestëmmt gëtt.

Enner den 28 muss och an der Zeit d’Debatte iwwert d’Zukunft vun den privilegiéierten EU Relatiounen mat den ACP Staaten, den 79 Länner aus Afrika, den Caraïben an dem Pazifik, ufänken. Wéi behalen mir des speziell enk Relatioun an moderniséieren dach dat ganzt?

Am Entwécklungsberäich stinn och méi horizontal Themen um Menü an der 2. Halschent 2015, wéi z. B. d’Verdéiwung vun der gemeinsamer Programmatioun, den Aktiounsplang iwwert den Genre asw.

D‘lëtzebuerger Présidence wäert och genau den richtegen Moment sinn fir deen wichtegen Sommet humanitaire mondial vum Fréijoer 2016 ze preparéieren. D’humanitär Krisen an der Welt ginn ëmmer méi komplex, si daueren laang un an verschwannen an d’Vergiessen obschonns si nach weider toben. Am Moment huet d’UNO 4 Krisen parallel op den heegsten Dringlechkeetsniveau 3 gehuewen, dat ass Syrien an d’Regioun, Irak, Sud-Sudan an Zentral Afrika. D’syresch Kris ass elo an hirem 4. Joer an destabiliséiert d‘Nopeschlänner, wéi den Libanon, Jordanien an d’ganz Regioun. Hei ass elo den Irak mat trauregen Nouvellen nach méi an den Virdergrond geréckelt.

Bei senger rezenter Visite zu Lëtzebuerg hott den Haut Commissaire aux réfugiés, den Antonio Guterres, drop verwisen, dass all Dag iwwer 30.000 Leit an der Welt zu deenen 50 Milliounen dozou kommen, déi op der Flucht senn, an als Réfugiéen oder als intern Déplacéierter näischt méi honn.

Des exzeptionell dramatesch Situatioun bréngt mat sech dass en vu vum Sommet mondial humanitaire nei Weeër gezeechent ginn, wéi heirop geäntwert kann ginn. Nei Donateuren, och aus dem Privatsecteur, mussen u Bord geholl ginn, an d’société civile muss schonns vun Ufank un en Partner senn fir dësen Sommet. Innovatioun ass och wichteg. An deem Kontext kann ech bestätegen, dass d’humanitär Kommunikatiounsplattform, emergency.lu, bis 2020 mat den privaten Partner verlängert gëtt.

2014 waren gemäss dem OCHA 102 Milliounen Leckt am Besoin, an méi wéi en drëttel vun den humanitären Opruffen senn ouni Äntwert bliwwen. D’EU ass den wichtegsten humanitären Donateur an hott an der Preparatioun vun dësem Sommet eng besonnesch Roll. Als Présidence vum 2. Semester 2015 wäert Lëtzebuerg hei mat der Commissioun an mat ECHO Weichen stellen. Mir senn och der Meenung, dass dësen Sujet um Niveau vum Conseil déi néideg Attentioun kréien muss.

Här President,

Dir Dammen an dir Hären Deputéierten,

D’europäesch Joer fir den Développement wäert sech als rouden Fuedem duerch d’ganz Présidence zéien, an hoffentlech och an aner Conseilsformatiounen eran kucken, am Sënn vun der Kohärenz. Ofschléissen wëllen mir esou wuel d’Présidence wéi dat speziellt Joer 2015 mat enger informeller Kooperatiounsminister Sitzung am Dezember gekoppelt mat der Ofschlossfeier vun dem europäeschen Joer fir den Développement. Zu deem Zäitpunkt wäerten d’Environnemtsministeren zu Paräis op der COP 21 schwéier Verhandelungen féieren fir zu engem ambitiéisen Resultat iwwert den Klima ze kommen.

D’Conclusiounen vun der COP21 kennen liewenswichteg sinn fir d’Entwécklungslänner, esou wuel déi kleng Inselstaaten am Pazifik, wéi fir aneren, déi vun Iwwerschwemmungen, graven Drëchenzeiten oder tropeschen Stierm verwüst ginn.

Här President,

Ech honn mech hogt op d’Entwécklungs- an d’humanitär Hëllef konzentréiert an op hier Instrumenter an Prinzipien fir méi kohärent an méi efficace ze handelen. Mä des Aktiounen geschéien an engem Kader, deen positiv oder negativ geprägt ass vun villen aneren Politiken, déi sech all ënnereneen beaflossen.

Gutt Gouvernance, Fridden an Sécherheet, den Respekt vun Mënscherechter, efficace géint all Typen vun Korruptioun virgoen, Désarmement an Reintegratioun vun Kämpfer an Kannerzaldoten no engem Biergerkrich, Rechter vun Fraen an Kanner, - dëst senn all Faktoren an nach vill anerer, déi zum Succès vum Développement vun engem Land bäidroen. Dofir ass fir mech och kloer, dass d’Kooperatioun eng Politik fir sech ass, mä awer och een vun villen Instrumenter vun der Aussepolitik. D ‘Evenementer am Burkina Faso séit dem 30. Oktober hunn eis dat erëm virun Aen geféiert.

Ech wëll hei och all deenen Merci soen, déi als Professionnel oder als Bénévolen an der Entwécklunghëllef schaffen an um Terrain oft an schwéieren Konditiounen eigentlech Wonner wierken. Ech denken hei besonnesch och un den President an eng Mataarbechterin vun enger ONG, déi vun enger Missioun net méi erëm komm sinn.

Ech soen iech Merci fir är Opmierksamkeet an fir äert Interessi fir eis Oarbicht."

 

Dernière mise à jour